منو

معاونت نرم افزار، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

معاونت نرم افزار، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان:شرح کسب و کار
معاونت نرم افزار، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان
ردیف تهیه و تولید ساعت x روز x ماه x سال x نفر (برای کل اداره تهیه و تولید نرم افزار)
1 نحوه برنامه ریزی کلی تعداد روزهایی که برای برنامه ریزی کلی صرف می شود
2 طراحی و معماری کلی نرم افزار و شیوه کد نویسی تعداد ساعات و پیوست مربوط به  طراحی، معماری کلی و شیوه کد نویسی برای هر نرم افزار انجام می شود
3 طراحی و معماری بانک اطلاعاتی تعداد ساعات و پیوست مربوط به  طراحی، معماری کلی و شیوه کد نویسی برای هر بانک اطلاعاتی انجام می شود
4 جلسات داخلی اداره تولید جهت هماهنگی های لازم تعداد ساعات و پیوست مربوط به  جلسات داخلی جهت هماهنگی های لازم بین نیروها، نیازها، بانک اطلاعاتی و روش انجام کار برگزار می شود
5 جلسات داخلی با اداره پشتیبانی تعداد ساعات و پیوست مربوط به  جلسات داخلی جهت هماهنگی های لازم با اداره پشتیبانی در راستای پشتیبانی نرم افزارهای تولید شده برگزار می شود
6 جلسات داخلی با اداره استقرار تعداد ساعات و پیوست مربوط به  جلسات داخلی جهت هماهنگی های لازم با اداره استقرار در راستای استقرار، عملیاتی سازی، آموزش، نظارت، ارزیابی، بهبود، ارتقا و ... برگزار می شود
7 جلسات داخلی با معاونت نرم افزار تعداد ساعات و پیوست مربوط به  جلسات داخلی با معاونت نرم افزار جهت هماهنگی سه اداره، نیازها، اولویت های کاری و غیره برگزار می شود
8 جلسات خارجی با معاونت ها تعداد ساعات و پیوست مربوط به  جلسات خارجی با معاونت ها جهت تامین نیازها و تبدیل فرآیند های سنتی به الکترونیکی، بهبود، رفع اشکال و غیره انجام می شود
9 جلسات خارجی با ادارات مختلف، مراکز استانی، مدارس و غیره تعداد ساعات و پیوست مربوط به  جلسات خارجی با سایر مراکز حوزوی جهت تامین نیازها و تبدیل فرآیند های سنتی به الکترونیکی، بهبود، رفع اشکال و غیره انجام می شود
10 تعداد نرم افزارهای مختلف تعداد تمامی نرم افزارها لیست شود و برای همه آن ها مراحل و گام های مهندسی نرم افزار به طور دقیق محاسبه شود (ترجیحا بصورت تک تک)
11 تعداد سیستم ها و زیر سیستم های مختلف تعداد تمامی زیر سیستم ها، SPها و غیره لیست شود و برای همه آن ها مراحل و گام های مهندسی نرم افزار به طور دقیق محاسبه شود (ترجیحا بصورت تک تک)
12 تعداد معاونت ها، مدارس، مراکز و ... تحت پوشش نرم افزار
13 تعدا کارکنان، سطح تخصص و حداقل دانش مورد نیاز
14 میزان مطالعه قبلی، فعلی و آتی
15 آموزش نرم افزارها، فیلم، عکس، فایل، صوت و غیره
16 سمینار، همایش و ....
17 مدیریت پروژه تعداد ساعات و پیوست مربوط به  برای مدیریت پروژه و هماهنگی نیروها صرف می شود
18 مطالعات و بروزرسانی اطلاعات تخصصی نیروها
19 حداقل تخصص نیروها، تعداد نیروها
20 گام های بومی سازی شده برای تولید نرم افزار ( مهندسی نرم افزار ) پیوست مربوط به تمام گام ها لیست شود، تعداد نفرات و ساعاتی که برای هر گام صرف می شود در طول روز، ماه و سال محاسبه شود
21 بررسی درخواست های نرم افزاری تعداد ساعات و پیوست مربوط به  بابت این کار انجام می شود x تعداد نفرات x تعداد روز ها x ماه x سال
22 نیاز سنجی اطلاعاتی، براساس مهندسی نیازمندی ها (تولید بومی) تعداد ساعات و پیوست مربوط به  جهت نیازسنجی، امکان سنجی، زمان سنجی، هزینه و غیره انجام می شود
23 مطالعه وضعیت فعلی معاونت ها، مراکز استانی، مدارس و غیره (صف و ستاد)
24 ارائه برنامه پیشرفت وضعیت جدید معاونت ها، مراکز استانی، مدارس و غیره (صف و ستاد)
25 بررسی شرکت های مطرح و بزرگ تولید نرم افزار تعداد ساعات و پیوست مربوط به  جهت بازدید یا دموی محصولات نرم افزاری صرف می شود
26 شرکت در نمایشگاه های مرتبط با تکنولوژی های جدید و فناوری اطلاعات تعداد ساعات و پیوست مربوط به  بابت این کار انجام می شود x تعداد نفرات x تعداد روز ها x ماه x سال
27 بررسی آئین نامه های اجرایی مرکز، شورای عالی و ....
28 بررسی قراردادهای تولید نرم افزار از نظر فنی تعداد ساعات و پیوست مربوط به  بابت این کار انجام می شود x تعداد نفرات x تعداد روز ها x ماه x سال
29 بررسی مستندات، تحلیل، طراحی، پیاده سازی و کد نویسی (نرم افزار های برون سپاری شده) تعداد ساعات و پیوست مربوط به  بابت این کار انجام می شود x تعداد نفرات x تعداد روز ها x ماه x سال
30 تحلیل درخواست های ارائه شده متناسب با نیاز حوزه و مهندسی نرم افزار
31 طراحی و مستند سازی اولیه بر اساس استاندارد های …….
32 تحلیل و پیاده سازی پایگاه داده ها، انباره داده ها، فراداده ها، انباره داده ها و ....
33 تولید نرم افزار، کد نویسی بر اساس طراحی ها و استاندارد های تعیین شده، نیاز ها و اولویت ها
34 طراحی اینترفیس نرم افزارها و سامانه های تولید شده
35 طراحی گرافیکی نرم افزارها و سامانه های تولید شده
36 تطبیق اینترفیس و گرافیک نرم افزارها و سامانه های تولید شده
37 تست نرم افزارهای بومی
38 دموی نرم افزارهای برون سپاری یا خریداری شده
39 تست نرم افزارهای برون سپاری یا خریداری شده
40 تهیه چک لیست باگ گیری و اصلاح نرم افزارها (بومی، خریداری و برون سپاری شده)
41 اصلاح، توسعه، ارتقاء نرم افزارهای تولید شده بر اساس نیاز حوزه، آئین نامه ها و غیره
ردیف اداره پشتیبانی ساعت x روز x ماه x سال x نفر (برای کل اداره پشتیبانی)
1 نحوه برنامه ریزی کلی تیم پشتیبانی فصلی
2 برنامه ریزی کلی در راستای مدیریت دقیق نیروها فصلی
3 برنامه ریزی کلی در راستای مدیریت دقیق نرم افزارها و سامانه ها فصلی
4 جلسات داخلی اداره تولید جهت هماهنگی های لازم ماهیانه
5 جلسات داخلی با نیروهای اداره پشتیبانی ماهیانه
6 جلسات داخلی با اداره استقرار هفتگی
7 جلسات داخلی با معاونت نرم افزار هفتگی
8 جلسات خارجی با معاونت ها ماهیانه (ترجیحا برای هر معاونت جدا)
9 جلسات خارجی با ادارات مختلف، مراکز استانی، مدارس و غیره ماهیانه (ترجیحا برای هر مرکز جدا)
10 تعداد نرم افزارهای در حال پشتیبانی هماهنگ با اداره تولید
11 تعداد سیستم ها و زیر سیستم های در حال پشتیبانی هماهنگ با اداره تولید
12 تعداد معاونت ها، مدارس، مراکز و ... درحال پشتیبانی هماهنگ با اداره تولید
13 تعدا نیروها، سطح تخصص و حداقل دانش مورد نیاز نیروهای پشتیبانی فعلی
14 آموزش نرم افزارها، فیلم، عکس، فایل، صوت و غیره هماهنگ با اداره تولید
15 سمینار، همایش و .... هماهنگ با اداره تولید
16 مدیریت درخواست ها، تماس ها، و پاسخگویی ترجیحا نسبت به هر نرم افزار جداگانه
17 تعداد درخواست ها، تماس ها و پاسخگویی ترجیحا نسبت به هر نرم افزار جداگانه
18 آموزش نیروهای پشتیبانی متناسب با نرم افزارهای در حال پشتیبانی ترجیحا نسبت به هر نرم افزار جداگانه
19 بررسی درخواست های، اشکالات، باگ ها و غیره ترجیحا نسبت به هر نرم افزار جداگانه
20 انتقال مشکلات به اداره تهیه تولید، استقرار، شرکت ها هفتگی
21 بررسی شرکت های مطرح و بزرگ تولید نرم افزار
22 شرکت در نمایشگاه های مرتبط با تکنولوژی های جدید و فناوری اطلاعات
23 بررسی آئین نامه های اجرایی مرکز، شورای عالی و ....
24 بررسی قراردادهای تولید نرم افزار از نظر پشتیبانی
25 تست نرم افزارهای بومی
26 دموی نرم افزارهای برون سپاری یا خریداری شده
27 تست نرم افزارهای برون سپاری یا خریداری شده
28 تهیه چک لیست باگ گیری و اصلاح نرم افزارها (بومی، خریداری و برون سپاری شده)
29 اصلاح، توسعه، ارتقاء نرم افزارهای تولید شده بر اساس نیاز حوزه، آئین نامه ها و غیره

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید