منو

مقالات فارسی

مقالات فارسی:مقالات فارسی
مقالات فارسی
1.                  افزايش دقت اندازه گيري فاصله بين الکترودهاي شمع بصورت غير تماسي

 

 

2.                  اندازه گيري جبه ه موج با استفاده ازالگوريتم هاي نوين پردازش تصوير

 

3.         اندازه گيري درصد چربي مقطع برش خورده گوشت و دسته بندي آن با استفاده از ماشين بينايي

 

4.                  ارائه طرحي نوين جهت بازيابي تصوير مبتني بر محتوا : بردار فاصله-زاويه

 

5.                  ارائه نسخه اي جديد از Ant-Miner براساس تابع اكتشافي تصحيح لاپلاس

 

6.                  ارائة يك سيستم بازشناسي مبتني بر بينايي ماشين براي گياهان تك لپه اي و دو لپه اي

 

7.                  استخراج ويژگیها و کلاسهبندی در الگوی روزت توسط آناليز اجزا و شبکه عصبی

 

8.         استفاده از پارامترهاي فازي به منظورشناسايي كاراكترهاي دستنويس به كمك شبكه هاي عصبي

 

9.                  استفاده از تكنيك هاي ماشين بينايي در يافتن نقايص ظاهري روكش فيبر نوري

 

10.       استفاده از شبکه های عصبی تئوری تشديد طبيقی در جداسازی نوشتار از تصاوير رنگی با پسزمينه های فانتزی

 

11.             استفاده از شبکه هاي عصبي سلولي در تشخيص الگو با فاكتورهاي هندسي

 

12.             استفاده از ويژگي پيچيدگي تصوير 1 در بازيابي تصوير براساس محتوا

 

13.             بازشناسي عبارت هاي رياضي چاپي به كمك ايجاد و كاهش گراف مكاني عبارت

 

14.             بازشناسي هويت از طريق شبکيه چشم با استفاده از تبديل ويولت

 

15.             بخشبندي تصاوير ماموگرام ديجيتال به منظور جداسازي ماهيچة پکتورال

 

16.             بهبود خودکار تباين تصاوير با استفاده از انديس هاي فازي و الگوريتم ژنتيک

 

17.             پردازش ديجيتال تصاوير ورق فولاد به منظور تشخيص انواع خرابيهاي سطحي

 

18.             تحليل دستنوشته هاي فارسي جهت استخراج ويژگي هاي ساختاري و تشخيص نويسنده

 

19.       تدوين رويه ارزيابي فني- اقتصادي و انتخاب سيستم هاي ماشين بينايي براي كنترل كيفيت وصفي قطعات پيچيده پرسي بدنه خودرو

 

20.             تشخيص بلادرنگ خطوط پسزمينه در استوديو مجازي

 

21.             تشخيص پلاک خودرو در يک فيلم ويديوئي با استفاده از رهگيری پلاک

 

22.             تشخيص توده هاي بدخيم سينه در تصاوير سونوگرافي

 

23.             تشخيص و تمييز حرکات عادي و تشنجي در دنبالة تصاوير

 

24.             تشخيص و دستهبندی عيوب بافت پارچه به کمک تجزيه موجک

 

25.             تعيين محل پلاك مبتني بر اپراتورهاي ريخت شناسي براي سيستم تشخيص پلاك خودرو

 

26.             درجه بندي سيب ها براساس خرابي هاي سطحي

 

27.             راهکار جديد جهت آشکارسازي عيوب کنتراست بالاي کاشي به کمک موجک دو بعدي

 

28.             رديابي حرکت به روش وفقي

 

29.             رديابي سريع و كارآمد هدف در رشته تصاوير ويدئويي به كمك

 

30.             رديابي کانتور با استفاده از تخمين مدل حرکت هدف

 

31.             رويكرد بيزی در توصيف عناصر تصوير

 

32.       سيستم بازشناسي حروف با استفاده از قا ببندي در استخراج ويژگيها و بر اساس الگوريتم يادگيري فعال و شبکه هاي عصبي

 

33.             سيستم بينايي برای هدايت ربات در خطوط پرس

 

34.             سيستم موشواره بدون دخالت دست و از طريق بينايی ادراکی کامپيوتر

 

35.             شناسايی چهره با استفاده از آناليز تمايزات خطی براي اجزاي اصلي

 

36.       شناسائي زمين مناسب فرود براي فرود اضطراري هواپيماهاي بدون سرنشين با استفاده از قوانين مورفولوژي

 

37.       طراحی و پيادهسازی يک ساختار آرايه تپنده برای محاسبه بیدرنگ گشتاورهای دوبعدی مرتبه بالا در تصاوير خاکستری

 

38.             طراحي و تحليل كارايي محموله تصويربرداري ماهوارة سنجش از دور LEO

 

39.             طراحي وساخت يک دستگاه آزمايشگاهي نمايش توپوگرافي قرنيه

 

40.             طراحي و ساخت يک سيستم جديد پردازش و شناسائي تصاوير کدهاي ميله اي

 

41.             قسمت بندي ماموگرام هاي ديجيتال به منظور جداسازي دقيق بافت سينه

 

42.             قطعه بندي مستندات چاپي فارسي

 

43.             کاهش نويز تصاوير در حوزه موجک با تابع آستانه گذاري غيرخطي جديد

 

44.             كاهش نويز تصوير در حوزه تبديل ويولت مختلط با استفاده از توزيع لاپلاس با واريانس محلي

 

45.             کلاس بندي اثرانگشت با استفاده از ترکيب روشهاي ساختاري و شبکه هاي عصبي

 

46.             كنترل كيفيت چرخدنده به كمك ماشين بينايي

 

47.             كنترل كيفيت فرآيند و فرآورده هاي غذايي با استفاده از سيستمهاي بينايي كامپيوتري

 

48.             معرفي دو ويژگي سريع و كارآمد براي بازشناسي ارقام دستنويس فارسي

 

49.             نهان نگاري تصاوير چند/فراطيفي سنجش از دور با استفاده از تبديل موجك گسسته

 

50.             يک روش جديد براي لب خواني با استفاده از پردازش تصوير و تصميم گيري فازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)                 پردازش تصویر و OCR

1.                  جزوات کامل دانشگاهی / فارسی / انگلیسی / سورس کد

2.                  pardazeshe tassvir

3.                  2-D and 3-D Image Registration for Medical Remote Sensing

4.                  Adaptive Blind and Signal Processing

5.                  Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction

6.                  Biosignal and Biomedical Image Pocessing

7.                  Chemometrics From Basics to Wavelet Transform

8.                  Colour Image Processing Handboook

9.                  Computational Vision

10.             Computer Vision A Modern Approach

11.             Computer Vision and Applications

12.             Computer vision Shapiro

13.             Digital Color Imaging Handbook

14.             Digital Image Processing Castleman

15.             Digital Image Processing CH 1-3

16.             Digital Image Processing Jahne

17.             Digital Image Processing Prat

18.             Digital Image Processing Using Matlab

19.             Digital Image Processing with application in Cinema

20.             Feature Extraction in Image Processing     

21.             Fundamentals of Image Processing

22.             Fundamentals to Comouter Vision

23.             Guide to GIS and image processing 2

24.             Handbook of Astronomical Data Analysis

25.             Handbook of Computer Vision Algorithms in Image Algebra

26.             Handbook of Computer Vision and Application Volume III

27.             Handbook of Image and Video Processing

28.             Handbook of Mathematical Model in Computer Vision

29.             Handbook of Optics

30.             مجموعه سورس و الگوریتم های پردازش تصویر

                                                                    i.Algorithms for image processing and computer vision

31.             Signal Processing  and Digital Communications

32.             Signal Processing and Linear Systems

33.             Signal Processing for Intelligent Sensor Systems

34.             Signal Processing Fundamentals and Applications for Communications and Sensing Systems

35.             Signal Processing Toolbox for Use with MATLAB

36.             Signals and Systems

37.             Synthesis And Optimization Of Dsp Algorithms

38.             The Handbook of Formulas and Tables For Signal Processing

39.             The Scientist And Engineers Guide To Digital Signal Processing

40.             Understanding Digital Signal Processing

41.             Wavelet Tour Of Signal Processing

42.             Wireless Communications Signal Processing Perspectives

43.             Image Processing Fundamentals

44.             Image Processing in C

45.             Image Processing Principles and Applications

46.             Image Processing Toolbox

47.             Image Processing Toolbox1

48.             Image Processing Using Pulse Coupled Neural Networks

49.             Image Recognition And Clasiffication

50.             Imagr Processing and Analysis.DJV

51.             Intelligent Image Processing

52.             Intelligent Vision Systems for Industry

53.             JPEG2000 Standard for Image Compression

54.             Machine Learning In Computer Vision

55.             Mathematical Morphology and its Application to Image and Signal Processing.DJV

56.             Multimedia Image and Video Processing

57.             Pattern Recognition and Image Processing

58.             کتاب کامل گنزالز

                                                                    i. Problem solution Gonzalez

                                                                  ii.Gonzalez-Digital Image Processing

59.             Real Time Video Compression

60.             Rendering For Beginners Image Synthesis Using RenderMan

61.             Robust Range Image Registration

62.             Robust Range Image Registration Using Genetic Algorithms and the Surface Interpenetration

63.             Signal Analysis

64.             CRC Press - Signal and Image Processing in Navigational Systems

65.             Signal Processing With Fravtals

66.             Space Image Processing

67.             The Color Image Processing Handbook

68.             The Image Processing Handbook

69.             The Transform and Data Compression Handbook

70.             Vision with Direction A Systematic Introduction to Image Processing and Computer Vision

3)                 آموزش پاسکال pascalLearnin

4)                 آموزش PDA

5)                 آموزش PLD

6)                 طراحي و پياده سازي وب سايت دانشكده فني مهندسي

1.                  payan_name_web site

7)                 جزوه کامل مدار منطقی password = www.elec.ir

8)                 جزوه کامل پایگاه داده 300 اسلاید

9)                 آموزش فتوشاپ Photoshop Learning

1.      مرجع کامل آموزش فتوشاپ/ فیلم آموزشی / تاپ سکرت

10)            مرجع کامل آموزش زبانPHP

11)            زبان های برنامه نویسی در هوش مصنوعی

1.                  German Research Center for Artificial Intelligence (LT–Lab, DFKI)

12)            رسانه هاي جديد ذخيره و بازيابي اطلاعات projeh zakhireh va bazyabii

13)            تجارت الکترونیک Project Of EC / مهندس هانی

14)            حل روابط بازگشتی ناهمگن ravabet bazgashti  nahamgen

15)            Reverse Engineering and Code Annotations

1.                  Reverse_UMLGraph

16)            سواد اطلاعاتی

17)            الگوریتم جستجو search_problems

18)            رساناها و ناراساناها و جریان الکترونی

1.                  Section 2 - Conductors insulators and electron flow

19)            الکتریسیته ساکن Section 1 - Static electricity

20)            راز موفقیت آنتونی رابینز secret_success_anthony_robbins_raze_movafaghiyat

21)            مدار های الکتریکی Section 3 - Electric circuits

22)            ولتاژ و جریان Section 4 - Voltage and Current

23)            امنیت Security – Dictionary

24)            آزمایشگاه پایگاه داده ( فروشگاه الکترونیکی ) Shop

25)            مهندسی شبکه Shabake

26)            نحوه نسخه بندی نرم افزار software versioning

27)            آموزش کامل

1.                   SQL

2.                  SQL Questions (1)

3.                  SQL Questions (2)

4.                  SQL Questions (3)

5.                  SQL Questions (4)

6.                  Microsoft SQL Server 2000(chapter 6 in hatman khande shavad)

7.                  Sams - Teach Yourself SQL in 21 Days

8.                  Sybex SQL Server 2000 Design Study Guide

9.                  Database Design

10.             Apress.Pro.SQL.Server.2005.Reporting.Services.Oct.2005.MERRY.CHRISTMAS

11.             SQL - A Practical Introduction

12.             Teach Yourself MySQL in 21 Days

13.             Designing SQL Server 2000 Databases for Net Enterprise Serve

14.             SQL Server vs MSDE_files

28)            واژه های تخصصی مهندسی کامپیوتر special english for the student of computer units 1-8

29)            معادلات دیفرانسیل و مشتقات جزئی

1.                  solutions_manual_of_introduction_to_electric_circuits_6th_ed

2.                  حل تمرین معادلات دیفرانسیل tamrin_moadelat

3.                  حل تمرین های ریاضیات عمومی 1

                                                                    i.tamrin_riazi_1

4.                  حل تمرین های ریاضیات عمومی 2

                                                                    i.tamrin_riazi_2

30)            علت توقف شبکه ها از ارسال برنامه های تلوزیونی خود بصورت آنالوگ

1.                  Stopping Analog transmission

31)            برنامه نویسی موبایل / سیمبین

1.                  Symbian_OS_Workshop_Farsi

32)            توابع مولد معمولی tabe movaled

33)            سیستم های اطلاعات مدیریت system%20etelaate%20modiriat

34)            ULTRA_SWARM

35)            VHDL

36)            مثال هایی از Use Case Example

37)            آموزش UML

38)            آموزش Virtual Private Network(VPN)

39)            کلاس های مجازی Virtual_Classes

40)            روش کارنامه مجازی برای  اعلام نتایج آزمون ها در شبکه اینترنت

41)            تجارت الکترونیک what is EC

42)            آموزش ویژوال بیسیک و توابع آن Persian_visualbasicdotnet / VB Functions

43)            ویژوال بیسیک در N+1   روز

1.                   Visual_Basic_Learning

44)            دانشگاه مجازی در مقابل دانشگاه واقعی Virtual_University

45)            جی پی اس چیست؟ What is GPS

46)            آموزش ایکس ام ال X.M.L Learning

47)            روش ساده ذخیره و بازیابی اطلاعات در مراکز اسناد X.M.L Learning

 

موارد مورد نیاز خود را با یک تلفن یا ایمیل دریافت فرمایید  09191597040

expert.zand@gmail.com

1)       مقالات پردازش تصویر / Image Processing articles / 150 مقاله از کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

1.                  استخراج خودکار نقاط کليدي صورت از روي تصاوير رنگي متعامد

2.                  آشكارسازي چشم ها و دهان در تصويرهاي ديجيتالي

3.                   تشخيص مرزهاي عنبيه در تصوير چشم در سامان ه هاي تشخيص هويت با استفاده از ماسک لاپلاسين و تبديل هاف

4.                  Eye Detection in Color Images

5.                  شناسايي حالت چهره با استفاده از پايگاه دادة مكاني- زماني ITMI و QIM

6.                  Small Eigen Value Based Skew Estimation in Persian Digitized Documents

7.                  بازشناسی قلمهای فارسی به کمک ضرايب خودهمبستگی

8.         بهبود كارايي طبقه بندي كننده فازي با آموزش توابع عضويت و انتخاب قواعد بمنظور تشخيص ارقام دست نويس فارسي

9.                  شناسايي دنباله زيرحروف متون چاپي فارسي با استفاده از قابليت پردازش زماني-مکاني شبكه عصبي با انتشار هدايت يافته

10.       شناسايي متون چاپی فارسی با دقت بالا با استفاده همزمان از مدل مخفی مارکف, برنامهريزی پويا و ماشين بردار پشتيبان

11.             Semantic Image Segmentation Based on the Global Precedence Effect and Deformable Templates

12.             A Parallelized and Pipelined Datapath to Implement ISODATA Algorithm for Rosette Scan Images on a Reconfigurable Hardware

13.       روشی جديد و سريع برای تشخيص محل پلاک خودرو از تصاوير پيچيده بر اساس عمليات مورفولوژيکی

14.             Developing a Method for Segmenting Palmprint into Region-Of-Interest

15.             قطعه بندي تصاوير رنگي با استفاده از روش فازي بر پايه بهينه سازي گروه ذرات

16.       ارائه يک رهيافت جديد براي تشخيص هويت افراد از روي راه رفتن بر مبناي الگوريتم DTW اصلاح شده و مجموعه هاي فازي

17.             روش آماري براي بازشناسي افراد از طريق ويژگي هاي هندسي دست آنها

18.             تأييد هويت افراد با استفاده از خطوط موجود در يک ناحيه دايره اي کف دست

19.       مقايسه ويژگيهاي مبتني بر فيلترهاي گابور و ارايه روشي جديد براي تعيين هويت نويسنده براساس دستنوشته فارسي

20.       طبقه بندي تصاوير رنگي عنبيه به كمك ماتريس هم-اتفاقي تصوير Hue یک لایه از ساختار سلسله مراتبي براي شناسايي مقاوم افراد

21.             A New Method for Calculating Data Hiding Capacity of Gray Scale Images Based On Structural Pattern of Bitplanes

22.              واترماركينگ تصاوير با استفاده از Rapid Transform

23.             ارائهي الگوريتم جديد نهاننگاري بر پايهي تبديل ridgelet

24.             Capacity Increase and Generalization of ±1 Embedding Steganographic Method

25.             رمزنگاری تصوير با استفاده از نگاشت مستوی

26.             نمايش و قطعه بندي مفهومي تصاوير با استفاده از درختان افراز کننده فضاي دودويي

27.             تخمين نقاط کنترل در تصاوير شبه ايزومتريک با خوشه بندي نواحي هم رنگ

28.             تشخيص لبه در تصاوير با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي ناهمگامِ باز

29.             تسريع درتقطيع تصوير با استفاده از شبکه عصبي فازي هاپفيلد

30.             فيلترکردنِ مقاديرِ تعلق جهتِ مقاو مسازيِ تقطيعِ تصاوير در مقابلِ نويز

31.             Image Denoising with a Mixture of Gaussian Distributions with Local Parameters in Wavelet Domain

32.       معياري جديد براي تشخيص ميزان افت کيفيت تصاوير در مدلهاي با مرجع بر اساس ويژگيهاي محلي و مشابهت هاي ساختاري

33.             Image Noise Reduction Using a Wavelet Thresholding Method Based on Fuzzy Clustering

34.             فيلتر تطبيقي تركيبي قله دره، كمينه بيشينه و ميانه براي حذف نويز نقطه اي با حفظ جزئيات تصوير

35.             A Fast and Efficient Wavelet-Based Active Contour Method

36.             طبقه بندي بافت مستقل از دوران و مقياس با استفاده از تبديل Curvelet

37.             کاربرد الگوريتم ايمني مصنوعي در خوشه يابي داده ها

38.             استفاده از پراكندگي مقادير ويژه در ايجاد درخت خوشه بنديِ فازي بدون راهنما

39.             بهبود طبقهبندي کنند هي الهام گرفته شده از سيستم ايمني بدن به کمک AdaBoost

40.             ارائه يک طبق هبندي کننده با ساختار ترکيبي SVM/HMM

41.             رديابي تغيير شکل و حرکت اشياء توسط مدل سطوح همتراز با قابليت تناظريابی نقطه ای

42.             رهگيری اهداف متحرک در تصاوير ويدئويي برمبنای منطق فازی

43.             Vehicle Velocity Detection System Based on Real-Time Motion Tracking

44.             A Vision-Based Approach in Biomechanical Motion Analysis Using a Novel Tracker

45.       بکارگيری انرژی فشار بافت در مدلهای کانتور فعال جهت رديابی شئ بافتی در پس زمينه بافتی

46.             تعيين انتقال دوراني و مقياس دو تصوير براي ساخت پانوراما

47.             هم مرجع نمودن اتوماتيك تصاوير ماهواره اي با استفاده از سيستم استنتاج فازي

48.       تعريف صفحات برش در نماسازي حجمي به كمك كد كردن مختصات فضايي در تابع تبديل كدري

49.             تخمين آستانه با استفاده از برنامه نويسي ژنتيک جهت نويززدايي در حوزه موجک

50.             تخمين آستانه با استفاده از قوانين فازي جهت نويززدايي در حوزه موجک

51.             وزندهي به قوانين و الگوهاي آموزشي جهت بهبود دقت کلاسه بندي سيستم هاي دسته بندي فازي

52.     A Fuzzy Hybrid Learning Algorithm for Radial Basis Function Neural Network

53.       استفاده از الگوريتم ژنتيک در حل مسأله تطبيق غيردقيق زيرگراف به منظور استفاده در تشخيص شیء

54.             روش جديد تناظريابي اتوماتيک در بينائي استريو با استفاده از شبکه هاي عصبي و همبستگی

55.             Multi-Features and Multi-Stages RBF Neural Network Classifier with Fuzzy Integral in Face Recognition

56.       ارائه روشي جديد در به هم پيوستن تصاوير به روش استيچر و كاربردهاي آن در تهيه تصاوير ويدئويي وسيع

57.             بازيابی پايگاه داده ويدئويی با به کارگيری ويژگی های نقطه ای قابها

58.             A Background Model Initialization Algorithm Based on QR-Decomposition

59.             Mosaicking Images with High Motion Parallax with Application to Video Compression

60.             آشکار سازی تصاویر بازیکنان در تصاویر فوتبال

61.             طراحي کم توان ASIC  براي عملگر فراخش در پردازش تصوير دودويي

62.             كوانتيزاسيون رنگ مبنتي بر شبكه نگاشت خود سازمانده تطبيقي با زمان پروانه اي

63.     بکارگيري يک مدل گراف دولايه به منظور بازيابي تصاوير با استفاده از محتوي و مفاهيم سطح بالای آنها

64.             پردازش تصوير با استفاده از معادلات ديفرانسيل مرتبه کسري

65.       بهينه سازي سرعت آستانه يابي مبتني بر آنتروپي با بكارگيري الگوريتم بهين هسازي گروه ذرات (PSO)

66.             شناسايی غواص به روش ممان زرنيک

67.             شناسايي خط و دايره در محيط هاي پيچيده با استفاده از نگاشت تصوير در فضاي مختلط

68.             مروری بر روش های براساس ظاهر در نمايش و تشخيص اشيای سه بعدی

69.             بازشناسي ديداري گفتار با استفاده از مدلهاي شکل فعال و مدلهاي مخفي مارکوف

70.             اتوماسيون برش گل زعفران با استفاده از پردازش تصوير

71.             نمايش سه بعدي فضاي آرتيکولار با استفاده از تصاويرMR  و بسط مشتقات سه بعدي شعاعي

72.       مقايسه بين گروهي مبتني بر وکسل تراکم ماده خاکستري در تصاويرMRI  افراد سالم و بيماران مبتلا به آلزايمر

73.       بخشبندي خودکار مرزهاي کولون در تصاوير سيتياسکن با استفاده از مدلهاي شکل پذير هندسي

74.             A Novel Hybrid Genetic-neural Approach for Breast Cancer Diagnosis on Dynamic Magnetic Resonance Imaging

75.       مونيتورينگ غير تهاجمي دماي بافت كبد بطور موضعي با استفاده از تغييرات روشنايي نسبي تصاوير فراصوتي

76.       بررسي امکان کاربرد ماشين بينايي و شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني ميزان رطوبت ميگوي خشک شده

77.             An application of image analysis to dehydration of osmosed pumpkin by hot air drying

78.             تشخيص عيوب سطوح فولادی به کمک مشخصه های بافتی آماری و رنگ

79.             طراحي يک پروسه تمام اتوماتيک براي يافتن دنده جوردر ميله موج گيرخودروي پژو 206

80.             كشف عيوب در تصاوير سطح چوب

81.       شناسايي و تحليل رويكردهاي مختلف معناشناسي در روشهاي تصويركاوي با بهره گيري از معيارهاي كاركردي

82.             بهبود روش طراحي فيلترهاي ريخت شناسي مبتني بر الگوريتم ژنتيک و تبديل موجک

83.             استخراج کانتور لب با استفاده از تصاوير رنگي

84.       تغييرترتيب رديفهاي color map تصاوير رنگي جهت کاهش نرخ فشرده سازي با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيک

85.             Event Detection and Automatic Summarization in Soccer Video

86.             تعيين مرز عروق خوني در تصاويراولتراسوند داخل رگي (IVUS)

87.             Medical Image Fusion Based on Retina Model

88.             Diffusion Tensor Digital Phantom for Crossing Fibres Detection

89.       استخراج ويژگي از تصاوير عنبيه با استفاده از تبديل موجک دوبچيز  2 وفيلترهاي گابور به همراه آناليز حساسيت

90.             کاربرد تبديل هادامارد مايل در کلاسبندی بافتها

91.             A Genetic Fuzzy Classifier System for Automatic Unhealthy Detection in Texture Images of Poultries in Slaughter Houses

 

92.             Bone Image Segmentation and Recognition Using Image Processing Techniques

 

93.             Defect Detection in Textile Fabrics using Modified Error Prediction Filters

 

94.             Defect Detection in Random Color Textures using the Modified MIA T2 Defect Maps

 

95.             Image Steganalysis Based on Wavelet Transformation

 

96.             Maximum Likelihood Endocardial Boundary Detection with Parzen Estimation of pdf

 

97.             Pedestrian Tracking Using Single Camera with New Extended Kalman Filter

 

98.             Vehicle Tracking by a Motion History Graph

 

99.             آستانه يابي محلي در تصاوير متني داراي نورپردازي غير يکنواخت بر اساس تجزيه موجک

 

100.        آشکار سازي چهره در نماهاي مختلف

 موارد مورد نیاز خود را با یک تلفن یا ایمیل دریافت فرمایید  09191597040

expert.zand@gmail.com

1)  آموزش _ActiveX Data Object__ADO

2)  راهنمای منابع کنکور ارشد

3)  سوالات امتحانی کارشناسی

1.                   الکترونیک دیجیتال

2.                  آمار و احتمالات مهندسی

4)  سوالات امتحانی کاردانی

1.                  سیستم عامل

5)  30 اصل اعتماد به نفس

6)  ساختار زبانهای الگو

7)  معرفی اس کیو ال سرور SQL SERVER

8)  آشنایی با الگوریتم ها

9)  بلوتوث و کامپیوتر

10)            آموزش مجازی

11)            روش های رمز گزاری و ذخیره سازی روی سی دی

12)            استاندارد های سواد اطلاعاتی

13)            Ant Algorithms for Discrete Optimization

14)            AntColonyOptimization(ACO)

15)            Ant-IEEE-TEC

16)            مجموعه تست های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

17)            زبان ماشین و برنامه سازی سیستم ( پیام نور )

18)            اصل شمول و عدم شمول

19)            اصل استقرا

20)            برنامه نویسی زبان ماشین و اسمبلی ویندوز

21)            آموزش سریع میکرو کنترولر AVR

22)            آزمایشگاه معماری کامپیوتر

23)            درس پایگاه داده ( پایگاه اطلاعاتی بانک )

24)            پسورد های پیشفرض بایوس های شرکت های مختلف

1.                  BIOS Master Passwords

25)            بنگاه های کوچک و متوسط

1.                  Small and medium size enterprises(SMEs)

26)            Business Models

27)            رسانه های جدید ذخیره و بازیابی اطلاعات

28)            Operating systems

29)            Electronic commerce

30)            Intelligent agents

31)            چگونگي انتقال اطلاعات بين پورت  USBو سخت افزار جانبي

32)            COMPUTER CHESS AND SEARCH

33)            Chess and computer search

34)            کاربرد کد های LDPC در مودم ADSL

35)            تست های تکمیلی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر تمام دروس  Comp_low

36)            تکنیک های فشرده سازی Compress

37)            کامپیوتر بدون ساعت

38)            حل تمرین های معماری کامپیوتر Computer-X1

39)            سیستم های کنترل خطی Line control systems

40)            C++ DATA STRUCTURES PROGRAMMERS GUIDE

1.                  CppdsGuideL1

41)            csharp_ebook

42)            سی شارپ csharp_articles

43)            کارت های الکترونیکی و روش های پرداخت های الکترونیکی

1.                  Creditcard

44)            انتقال داده data tranmsfer

45)            دنباله ها donbaleha

46)            e-Commerce_Branding

47)            چگونه می توان مخترع شد ekhtera

48)            افراز اعداد صحیح efraze aadade sahih

49)            قوانین نوین اقتصادی در عصر شبکه ها Economic & Network

50)            استاندارد های آموزش و فراگیری الکترونیکی elearns

51)            پول الکترونیکی Electronic_Money_Interchange

52)            علم اخلاق کامپیوتری elme akhlaghe computeri

53)            ENHANCED_CUSTOMER_INTERFACE_FINAL

54)            استقرای چند گانه esteghraye chand ganeh

55)            Evolutionary_Algorithms_forReinforcementLearning

56)            برگزاری امتحانات از طریق اینترنت exam-ppr(yazd_university)

57)            نمونه سوالات طراحی الگوریتم کارشناسی

58)            حل مسائل تمام فصل کتاب آمار و احتمالات مهندسی fasle3 fasle2 ,  

1.                  حل مسائل آمار و احتمالات مهندسی لیبر من

2.                  حل مسائل آمار و احتمالات مهندسی دکتر محلوجی

59)            CSharp – solution

1.                  سورس کامل و مثال های کاربردی و آموزشی

60)            فایل در زبان هاي برنامه نویسی c , c++ , c#

1.                  FileInC

61)            نمونه آزمون ساختمان داده ها Final Exam

62)            فیزیک دیوید هالیدی و رابرت رزنیک و کنت اس کرین

63)            جستجوی مقاله find-articles

64)            با حداقل خطا با استفاده از شبكه عصبي براي FIR طراحي فيلترFPGA فشرده سازي موجك و پياد هسازي آن بر روي تراشه Fir Filter with LMS algurithm

65)            آرایه های دروازه های قابل برنامه ریزی میدانی FPGA

66)            آزمایشگاه معماری Func_AZ_Memari

67)            Fundamentals of Data Structures

68)            الگوریتم ژنتیک Genetic_Algurithms

69)            آزمایشگاه مدار منطقی gozaresh kare madar manteghi

70)            ساختمان های گسسته gosaste_fasle

71)            هوش مصنوعی پیام نور hoosh_masnooei

72)            اصول لانه کبوتری

73)            پیجر چگونه کار می کند How works Pager

74)            اینترنت Internet – Dictionary

75)            نمودار های interaction

1.                  Interactive_diagrams

76)            مهندسی اینترنت html(Internet_Eng)

77)            تجارت اینترنتی – تجارتی الکترونیکی intro

78)            Formal language and automata

1.                  Introduction

79)            جایگشت ها jaygasht ha

80)            کار آفرینی – کارافرینی در دانشگاه ها karafarini

1.                  بررسی نیاز دانشجویان جهت اشتغال موفق پس از تحصیل

                                                                    i.karafarini niaze emroz

81)            مجموعه تست های کنکور کاردانی به کارشناسی مهندسی کامپیوتر

1.                  karshenasi  takhasosi- 85       

2.                  karshenasi  omoomi – 85

82)            آموزش فلش learn_flash

83)            آموزش اچ تی ام ال learn_html

84)            آموزش ورد 2003 LearningWord2003

85)            آموزش میکرو کنترولر lerning_PIC

86)            آموزش linux

87)              CCNA  برنامه ریزی و طراحی شبکه LocalNetworkDesignWithSyscoTec

88)            مفاهیم سیستم عامل mafahim

89)            منابع کنکور ارشد کامپیوتر

1.                  manabe_konkoor_arshad_computer

90)            تحلیل فرصت بازار

91)            آموزش Maya for Games

1.                  Maya Fundementals

2.                  Maya IPR Rendering 24

3.                  Maya Character Animation

92)            مزایا و محدودیت ها mazaya va mahdodiat

93)            برنامه نویسی موبایلMobile_programing

94)            سیستم مدیریت و تضمین بکار گیری تکنیک های فناوری اطلاعات / IT

95)            ارتباط سریال کامپیوتر و میکرو کنترولر با ویژوال بیسیک و ویژوال سی پلاس پلاس / VB and VC++

1.                  mscomm32

96)            شبکه اترنت network

97)            Network – Dictionary فارسی

98)            راهنمای جامع مقابله با فیلترینگ NoFilter_Guide

99)            مقدمه ای بر شیء گرا OOP_intro

موارد مورد نیاز خود را با یک تلفن یا ایمیل دریافت فرمایید  09191597040

expert.zand@gmail.com

 

 

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید