منو

ويژگي يك پورتال

ويژگي يك پورتال:ويژگي يك پورتال
ويژگي يك پورتال
تصویر حميد رودباري
ویِژگی یک پورتال
توسط حميد رودباري - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 08:59 ب.ظ
  سلام بر همه دوستان
امیدوارم بعد از این فرصتی که پیش آمد توانسته باشید عقب افتادگی از دروس و تمرینات خود را جبران کنید . ننمرات امتحان میان ترم هم که اعلام شد . حالا دیگر نوبت این رسیده که دوباره بحثهایمان را دنبال کنیم که امیدوارم با روحیه بهتری دنبال کنید .
بحث این هفته :
با جستجویی که در پورتال های مناسب داشته اید یا دارید به نظر شما یک پورتال مناسب دانشگاه مجازی مانند مهرالبرز باید چه ویِژگیهایی داشته باشد و جای چه المانی در پورتال مهرالبرز خالی است و چه پیشنهادی برای بهبود آن دارید (‌البته پیشنهاداتی که جنبه عملی داشته باشد )‌بعبارتی شما بعنوان یک متخصص نرم افزار و IT .چه کمکی می توانید از جنبه ایده و عمل به دانشگاه داشته باشید .

شروع بحث چهارشنبه 29 آذر
پایان چهارشنبه 13 دی

ضمنا یلدا های همه مبارک

یلدا
تصویر مريم تكلوبيغش
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط مريم تكلوبيغش - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 09:12 ب.ظ
 

باسلام خسته نباشین

به نظرمن سیستم پشتیبانی پورتال ضعیفه بااینکه ازقبل خیلی بهترشده ولی بایدعرض کنم بنده یه هفته هست که نمیتونم توtts واردبشم به قسمت پشتیبانی هم گفتم فایده ی نداشت وکاشکی میشد هر چندوقت یک بار رنگ پورتال عوض میشد تاتنوعی داشته باشه  

زنده باشین

تصویر فروغ درخشنده حقيقي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط فروغ درخشنده حقيقي - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 10:18 ب.ظ
 

با درود و شادباش شب یلدا


ﭘﺎره ای از وﯾژگی های ﭘورﺗﺎل ﺑه ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:

1- اراﺋه ﺷﺧﺻﯽ ﺳﺎزی اطﻼﻋﺎت و ﮐﺎرﺑری ھﺎی ﭘورﺗﺎل ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﮐﺎرﺑر ﺗوﺳط ﺷﺧص ﯾﺎ ﺧود ﭘورﺗﺎل . (Tailoring and Personalization)

2- اراﺋه ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺟﺳﺗﺟو و داﯾرﮐﺗوری ﺑه ﮔوﻧه ای ﮐه ﮐﺎرﺑر در ﮐﻣﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﺑه اطﻼﻋﺎت دﺳت ﯾﺎﺑد . (Search and Directory)

3- اراﺋه اﻣﮑﺎن ﺷﺧﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ظﺎھر و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﭘورﺗﺎل ﺑه ازای ھر ﮐﺎرﺑر . (End user customization)

4- اراﺋه ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت ﺑه اﻓراد ﻣﺳوول ﭘورﺗﺎل . (Content & Data Management)

5- اراﺋه ﻣﮑﺎﻧﯾزم هاﯾﯽ ﺑه ﻣدﯾران ﭘورﺗﺎل ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑه ﻧﯾﺎزھﺎی اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف در ﺳﺎزﻣﺎن.

6- ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرج از ﭘورﺗﺎل ﻧظﯾر web service و ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی دﯾﮕر ، ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت و ﺳروﯾﺳﮭﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز.

7- ﻋدم واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑه ﭘﮭﻧه ای (Platform) ﺧﺎص ﺑه ﮔوﻧه ای ﮐه ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓراد ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﻣرورﮔرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد(Cross-platform functionality) . اﯾن ﻣورد ﺷﺎﻣل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی PDA و ﻣوﺑﺎﯾل ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔردد .

Single sign-on -8 : ﻣﮑﺎﻧﯾزﻣﯽ ﮐه ﺑه وﺳﯾﻠه آن ﮐﺎرﺑر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ورود ﺑه ﺳﯾﺳﺗم ﺑه ﺗﻣﺎم ﺳروﯾس ھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﻣﺣدوده ﺧود دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗه ﺑﺎﺷد .

9- راھﮑﺎرھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑه ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﺳطوح دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﺎرﺑران و ﻧﻘش ھر ﮐﺎرﺑر در ﺳﯾﺳﺗم. اﯾن ﺳطﺢ دﺳﺗرﺳﯽ ﺷﺎﻣل ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﺳووﻟﯾن ﭘورﺗﺎل ﻣﯽ ﺷود.(Security)

10- ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑرای اراﺋه اطﻼﻋﺎت ﺑه ﮐﺎرﺑر

Taxonomy -11- ﺳﺎﺧﺗﺎر ﭘﯾﻣﺎﯾش ﺳﺎده ﺑه ﮔوﻧه ای ﮐه ﮐﺎرﺑر ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﮐﻠﯾﮏ ﺑه ﻣﮑﺎن ، ﺳروﯾس و ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧظرش دﺳت ﯾﺎﺑد (Browse / Navigate Documents ).

12- اﯾﺟﺎد اﻣﮑﺎن ارﺗﺑﺎط ﮐﺎرﺑران ﺑﺎ ﻣﺳووﻟﯾن ﭘورﺗﺎل و دﯾﮕر ﮐﺎرﺑران ﭘورﺗﺎل ﺑه ﺻورت ھﻣزﻣﺎن (”Chat")ﯾﺎ ﻏﯾر ھﻣزﻣﺎن

(Forum") . (Collaboration“)

13- اراﺋه ﺳروﯾس ھﺎی ﻣﺗداول در اﯾﻧﺗرﻧت

14- اراﺋه ﻣﮑﺎﻧﯾزﻣﯽ ﮐه از طرﯾق آن ﮐﺎرﺑران ﺑﺗواﻧﻧد در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘورﺗﺎل ﻋﺿو ﺷده و در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر اطﻼﻋﺎت آن ﺑﺧش و ﯾﺎ اﻓزودن اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد ، Email درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .( Subscribe / What’s new)

15- ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺑه ازای روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐه ﺑرای ﮐﺎرﺑر ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد . اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از email و ﯾﺎ ﺧود ﭘورﺗﺎل ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑرای ﻣﺷﺗری ارﺳﺎل ﮐرده و ﺑه او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐه روﯾداد درﺧواﺳت ﺷده اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت . ﺑه ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﮐﺎرﺑران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺑﺧش ﺗﻧظﻣﯾﺎت ﺧود ، ﺑرای درﯾﺎﻓت ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ ، درﯾﺎﻓت ﯾﮏ وظﯾﻔه ، درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ﺧﺑر ﺑﺎ ﻋﻧواﻧﯽ ﺧﺎص "درﯾﺎﻓت ﭘﯾﺎم " را درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد.(Alert)

 

ﻣﻧﺑﻊ: وب ﺳﺎﯾت رادﮐﺎم

تصویر فروغ درخشنده حقيقي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط فروغ درخشنده حقيقي - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 10:29 ب.ظ
 

البته به نظر بنده پورتال مهر البرز خوب هست اما نکته هایی که بالا ذکر شده، یکی جای شماره 8 در پورتال دانشگاه خالی هست. یعنی باید برای هر قسمت جداگانه وارد شویم و دیگری شماره 15 که ارسال پیام برای رویداد های مهم وجود ندارد.

نکته دیگری که به ذهن بنده میرسه اینه که در صفحه اول پورتال، حتی اگر کسی دسترسی به محتویات نداشته باشه(در واقع اسم و رمز عبور نداشته باشه)، میتونه اسم دانشجویان رو ببینه که به نظرم زیاد جالب نیست. و دیگه اینکه زمانی که یک تکلیف انجام داده میشه یا کوییز تموم میشه، اخطار اون هنوز روی صفحه وجود داره و به قول یکی از دوستان استرس زا هست.

تصویر سيداحمد بني طبابيدگلي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط سيداحمد بني طبابيدگلي - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 10:23 ب.ظ
  با سلام و ضمن تشکر از استاد عبادی و همچنین آقای رودباری بابت فرصت مطالعه هفته آزاد و درک شرایط زمانی دانشجویان.

مشکلاتی که فعلا بنظرم میرسه و برای اونها راهکارهای عملی وجود دارند و بدیهی هستند عبارت اند از:
 • تقویت سامانه اطلاع رسانی پرتال(پشتیانی از ایمیل داخلی - ایمیل خارجی - پیامک).
 • دسته بندی ثابت موضوعی برای تالارهای گفتمان تمام دروس به منظور جلوگیری از پراکندگی موضوعات.(مثال بخش های یک فروم : معرفی کتاب-فیلم اموزشی-پرسش و پاسخ درسی-مقالات-مباحث تخصصی درسی-مقالات لاتین - متفرقه و ....)
 • تنوع بخشی محتوای دروس با ارائه فرمت های مختلف : با توجه به اینکه محتوای دروس بصورت فلش و یا پی دی اف هستند و ضمن اینکه در بعضی اوقات مثل سفر با خودرو و مترو میتوان با موبایل به مطالعه پرداخت پیشنهاد میکنم علاوه بر فرمت های فلش و پی دی اف سایر فرمت ها هم در پرتال قرار داده شود(کتاب الکترونیکی برای موبایل های پشتیبانی کننده از جاوا)
 • حذف ملاک ارزیابی میزان حضور دانشجویان در پرتال : بنظرم شیوه فعلی ارزیابی(زمان صرف شده دانشجویان در پورتال) چه بخواهد تاثیری بر نمره پایانی داشته باشد و یا نداشته باشد شیوه مناسبی نیست چرا که همین الان میشه با یه نرم افزار کاری کرد که پیج مثلا هر 5 دقیقه یک بار ریفرش بشه تا سشن از بین نره و فرد میتونه اصلا پشت سیستمش نباشه و نهایتا رکورد هفته رو از آن خودش کنه ! لذا پشنهاد بنده حذف این ارزیابی هست و ارزیابی رو باید به سمت مباحث تخصصی برده بشه.
 • کمبود زمان: با توجه به اینکه مدیریت زمان و مسئولیت آموزش به عهده خود ماست اما بنده خودم بسیاری از اوقات به علت مشغله کاری فرصتی زیادی برای مطالعه دروس و انجام تکالیف و تمرینات ندارم و بعضا احساس میکنم بعضی اساتید فقط دروس هفته،تمرینات،کویزها را بارگذاری میکنند و بعد خداحافظ تا هفته بعدی لذا متوسط زمانی که یک دانشجوی مجازی شاغل باید برای دروس صرف کنه و تطبیق اون با حجم مطالب ارائه شده مهم بنظر میرسه!
 • قرار دادن نظرسنجی هفتگی از میزان رضایت دانشجو از فعالیت هفتگی استاد در پرتال.
تصویر مانيا شيراني
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط مانيا شيراني - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 10:41 ب.ظ
 

با سلام

از مهم‌ترین ویژگی‌های پورتال که در تعریف علمی از آن به عنوان قابلیت و سرویس یادمیکنند امکان بر‌قراری ارتباط دو طرفه میان کاربران است.

در پورتال‌ها این امکان به کاربران داده می‌شوند که بتوانند از طرق مختلف مانند چت و Web2 با یکدیگر در تماس و تعامل اطلاعات با فرمت‌های خاص باشند.

همچنین امکان شخصی‌سازی که یکی از مهم‌ترین عوامل خدماتی پورتال محسوب می‌شود سبب رضایت مخاطبان و کاربران پورتال‌ها شده است چرا که با امکان شخصی‌سازی،خودتان نحوه دسترسی به بخش مدیریتی، سرویس‌ها و اطلاعات را با امنیت دلخواه تغییر وتعیین می‌کنید. درواقع با توجه به بیان تشابه با سیستم عامل، می‌توانید از اطلاعات خود Back up بگیرید، Shortcut بزنید و یا سطح دسترسی افراد دیگر را به اطلاعات خود چه در Security و چه View تعریف کنید.

اکثرا گمان می‌برند که وب پورتال‌ها به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم‌بندی می‌شوند که پورتال‌های عمومی ارائه کننده خدمات عمومی و کلی هستند و پورتال‌های تخصصی ارائه دهنده سرویس‌ها و مطالب تخصصی که نمی‌تواند بیشتر از یک موضوع اصلی باشد هستند.

از همین رو در بسیاری از موارد دسته‌بندی پورتال‌ها را با اصطلاح عمودی (Vertical) و افقی (Horizontal) انجام می‌دهند، البته این دسته‌بندی چندان صحیح و کامل نیست و ممکن است باعث اشتباهاتی در باب تشخیص پورتال شود.

همچنین بعضی معتقد‌اند پورتال به دودسته دیگر با اصطلاح کاربردی و اطلاعاتی نیز تقسیم می‌شود. که البته این طرز فکر کاملا اشتباه‌ست چرا که خاصیت اصلی پورتال ارائه سرویس و اطلاعات در کنار هم است. در صورتی که وب‌پورتال را غیر از این تقسیم‌بندی کنیم در حال بررسی وب‌سایت هستیم نه پورتال!

به طور كلی مهمترین ویژگی‌های یك پرتال عبارتند از:

1. قابلیت دسته‌بندی و طبقه‌بندی مطالب و محتویات، مدیریت و تجمیع مطالب و محتویات

2. یكپارچگی با سیستم‌ها و زیر سیستم‌های موجود

3. ارایه ابزارهایی جهت تولید و توسعه مطالب و محتویات

4. قابلیت توازن بار

5. افزونگی و پیشگیری از مشكلات و خطاها

6. قابلیت ارایه محتویات و مطالب روی هر نوع سیستم و بستری (مثلاً پشتیبانی از سیستم های بی سیم و سیار)

7. قابلیت Single sign on ، پشتیبانی از زبان‌های مختلف

8. سهولت دسترسی به اطلاعات، قابلیت امنیت مناسب (با تعیین سطوح دسترسی)

9. قابلیت سفارشی‌سازی و شخصی‌سازی، قابلیت جست وجو و شاخص‌گذاری مطالب و محتویات

10. قابلیت مرور مطالب و محتویات دسته بندی شده

11. قابلیت ارایه یكسری خدمات از طریق مولفه‌های قابل جایگزین و سفارشی‌سازی (به اصطلاح پرتلت)

12. در انتها از مهمترین ویژگی‌های پرتال‌های بزرگ استفاده از بانك‌های اطلاعاتی یك‌پارچه می‌باشد.

13. قابلیت شخصی‌سازی اطلاعات و ظاهر

14. قابلیت استفاده برای عموم و عدم پایداری به (Platform)

15. قابلیت دسترسی به تمام سرویس‌ها تنها با یکبار ورود به سیستم

16. دسته بندی و رده‌بندی اطلاعات در بخش مدیریت و ارائه به کاربر

17. تعامل و یافتن سریع کاربران در مواقع ضروری

18. دسترسی سریع به اطلاعات

19. ارائه سایر سرویس‌های اینترنتی مبتی بر وب

تصویر بشير بهزادي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط بشير بهزادي - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 10:41 ب.ظ
  به نظر من باید حتما شامل این موارد باشه:
قابلیت دسته بندی و طبقه بندی مطالب و محتویات، مدیریت و تجمیع مطالب و محتویات، یکپارچگی با سیستم ها و زیر سیستم های موجود، ارایه ابزارهایی جهت تولید و توسعه مطالب و محتویات، قابلیت توازن بار، افزونگی و پیشگیری از مشکلات و خطاها، قابلیت ارایه محتویات و مطالب روی هر نوع سیستم و بستری (مثلاً پشتیبانی از سیستم های بی سیم و سیار)، قابلیت Single sign on ، پشتیبانی از زبان های مختلف، سهولت دسترسی به اطلاعات، قابلیت امنیت مناسب (با تعیین سطوح دسترسی)، قابلیت سفارشی سازی و شخصی سازی، قابلیت جست وجو و شاخص گذاری مطالب و محتویات، قابلیت مرور مطالب و محتویات دسته بندی شده، قابلیت ارایه یکسری خدمات از طریق مولفه های قابل جایگزین و سفارشی سازی (به اصطلاح پرتلت) و در انتها از مهمترین ویژگی های پرتال های بزرگ استفاده از بانک های اطلاعاتی یک پارچه می باشد.
تصویر بشير بهزادي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط بشير بهزادي - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 10:43 ب.ظ
  و البته
دسته بندی پیشرفته محتوا علمی و خبری

مدیریت انتشار محتوا جدید

قابلیت تعریف و ایجاد بخش های مختلف برای گروه های درسی مختلف

ثبت نظرات دانشجویان برای محتوای علمی و خبری

جستجوی پیشرفته در محتوا علمی و خبری
تصویر بشير بهزادي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط بشير بهزادي - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 10:52 ب.ظ
  در مهر البرز جای این موارد خالیه:
-به قول دکتر عبادی،ایجاد تور مجازی دانشگاه
-ایجاد تم های متفاوت کاربرپسند برای پرتال
-ایجاد یک تولبار مخصوص پرتال
تصویر سوگل ربيعي ساوجي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط سوگل ربيعي ساوجي - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 11:19 ب.ظ
 

سلام

در ابتدا می توان از ویژگی های اصلی پورتال دانشگاه مجازی به موارد زیر اشاره کرد:

1. تجمع اطلاعات

2. هدف دار بودن اطلاعات

3. در دسترس بودن اطلاعات

4. دریچه ورود منحصر به فرد

5.شخصی سازی اطلاعات و کاربری های پورتال

6. امکان سفارشی سازی ظاهر پرتال

7. راهکارهای امنیتی

8. پیمایش ساده

 

برای موفقیت یک پورتال باید سه اصل رعایت شود:
1. پورتال باید به راحتی قابلیت سفارشی شدن (customize) داشته باشد.
2. پورتال باید قابل انعطاف باشد.
3. پورتال باید حاوی مطالب مربوط به هم باشد.
تصویر سوگل ربيعي ساوجي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط سوگل ربيعي ساوجي - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 11:55 ب.ظ
 

اما در مورد پورتال مهر البرز

در ابتدا به نظرم باید به دانشگاه مهرالبرز تبریک گفت چراکه با وجود تمام کمبودهای زیرساختی و نبود امکانات کافی توانسته فضا و شرایط مناسبی رو فراهم کند و نسبت به سایر دانشگاه های مجازی دیگه رتبه قابل قبولی داره و در حد ایده آل توانسته اکثر ظرفیت های یک پورتال دانشگاهی رو پوشش بده

دوستان نکاتی رو اشاره کردند که قابل تامل و بررسی هست اما به نظرم مهمترین کمبودی که در پورتال مهرالبرز به چشم می خوره نبود کتابخانه الکترونیکی و مجازی هست. کتابخانه یکی از اجزای اصلی و کلیدی یک دانشگاه محسوب میشه و وجودش در این مدل آموزشی به نوعی باعث گردش اطلاعات در میان اساتید و دانشجویان میشه. بطور مثال دانشگاه به راحتی می تونه مطالب مفید تالارهای گفتمان هریک از رشته ها و گروه ها رو جمع آوری و سازماندهی کنه و آنها را در اختیار تمام دانشجویان قرار بده.

تصویر نجمه صادقي رونيزي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط نجمه صادقي رونيزي - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 11:40 ب.ظ
 

سلام

ویژگی‌های یک پرتال:

 • در دسترس بودن اطلاعات
 • ارتباط با کاربران دیگر
 • دسترسی به برنامه های کاربردی مجزا
 • انجام امور روزمره کاری، شهری، اداری
 • امنیت و سرعت و دقت بالا
 • امکان جستجو
 • یکپارچگی اطلاعات
 • امکان سفارشی سازی

سرویس‌های اراده دهنده توسط پورتال:

یک وب پورتال سرویس‌های متعددی را در اختیار کاربران و مدیران سایت قرار می‌دهند که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:

 • مدیریت محتوا
 • پست الکترونیک
 • جستجو
 • نظرسنجی
 • عضویت
 • کنفرانس الکترونیکی
 • فرم‌های الکترونیکی
 • اخبار
 • پرداخت اینترنتی
تصویر فاطمه ملكي زاده
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط فاطمه ملكي زاده - چهار شنبه، 29 آذر 1391، 11:42 ب.ظ
  باسلام به نظر من که پورتال مهر البرز خیلی از ویژگی هایی که یک پورتال دانشگاه مجازی باید داشته باشه رو داراست .
فقط:
1- اگر در تقویم صفحه ی تخست علاوه بر اینکه کوئیز های تمامی دروس رو اعلام میکند بحث های مشارکتی وتمرین ها اعلام شود عالی است ودیگر دانشجو رو بی جهت مجبور به گشت وگذار در پورتال نکند.

2-بعد از این که دانشجو شخصا کوئیز رو داد پیغام مبنی بر کوئیز برای دانشجوی برداشته شود.
تصویر مريم برزوئي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط مريم برزوئي - پنج شنبه، 30 آذر 1391، 07:28 ق.ظ
 

با سلام

پیشنهاداتی که در پورتال دانشگاه می توان در نظر گرفت:

راه اندازی بخش نظرسنجی دانشحویان در خصوص دروس ارائه شده همان هفته.

واسط کاربری سیستم، کاربری پسندتر باشد( بکارگیری فونت مناسب، طراحی گرافیکی صفحات و...).

نمایش لیست تمامی دروس دانشجو که در طول دوره کارشناسی ارشد می گذراند(دروس گذرانده، دروس باقی مانده،پیش نیازها، نمرات،...).

راه اندازی کتابخانه الکترونیکی و بانک مقالات علمی در پورتال دانشگاه.

تصویر محمدرضا خليلي جعفراباد
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط محمدرضا خليلي جعفراباد - پنج شنبه، 30 آذر 1391، 09:53 ق.ظ
  در مورد پورتال مهر البرز به نظر من يكپارچه نيست،بايد كاربر بتواند با يكبار لاگين به تمام قسمتهاي سايت دسترسي داشته باشد. در ضمن از نظر گرافيكي و اينترفيس كاربر بايد بهتر شود و امكانات آن نيز در دسترس تر و بهتر باشد(الان حتي اين اديتوري كه براي تايپ استفاده مي شود بسيار ساده است!)
شايد ساده تر بتوان گفت:
1- يكپارچه سازي و تمركز(به زبان برنامه ريزي استراتژيك!)
2- رابط گرافيكي كاربر(GUI)
3- افزايش و به روز رساني امكانات

با تشكر
تصویر فايزه السادات ال طعمه
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط فايزه السادات ال طعمه - پنج شنبه، 30 آذر 1391، 12:01 ب.ظ
 

با سلام و تشکر از فرصتی که برای مطالعه ایجاد نمودید

مشکل من فعلا با پرتال این است که نمی توانم راحت بین صفحه اصلی همه دروس این ترم حرکت کنم. یعنی بلوک "درس های من" فقط در صفحه اصلی سایت قرار دارد نه در تالار هر درس.

ضمنا ادیتور پیشرفته برای ارسال پاسخ، در کروم ظاهر نمی شود و به صورت متن ساده نمایش داده می شود.

تصویر حسين شاهعلي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط حسين شاهعلي - پنج شنبه، 30 آذر 1391، 04:36 ب.ظ
  به نام خدا
سلام

در درجه اول یک پرتال قوی باید معیارهای اصولی را رعایت کرده و دارای ویژگیهای منحصر به فرد زیر باشد:

- امنيت(Security)
-
مديريت (Management)
-
كارآيي (Performance)
-
كاربر پسندي (User Friendliness)
-
انعطاف پذيري (Flexibility)
-
پشتيباني (Support)

از نظر من پرتال مهر البرز باید در زمینه پشتیبانی و همچنین کاربرپسندی شرایط بهتری را باید برای دانشجویان فراهم کند. در برخی مقاطع عدم اطلاع رسانیها و همچنین ارائه مطالب درسی (به طور کامل و صحیح) پرتال را با چالش مواجه کرده و در کنار آن فضای پرتال هم می تواند دلنشین تر و جذاب تر برای کاربر طراحی شود و همه سرویسهای مختص پرتال (ماشین جستجو ، ایمیل ، فضای رایگان ، گفتگو و چت و....) به راحتی در دسترس قرار گیرد.


فرایند ایجاد پورتال:

هیچگاه یک پورتال نمی تواند تامین کننده تمامی محتویات و یا حتی مدیر کلیه بخش های خود باشد چرا که در صورتی که قرار باشد تمامی این کار ها را به تنهای انجام دهد جدا از صرف هزینه زیاد و نیاز به زمان بالا جهت جمع آوری و طبقه بندی ، به دلیل نبود ذهنیت های متفاوت و تنوع سلیقه خود را با موذل یکنواختی و روزمرگی روبرو ساخته است و این می تواند نقطه شروع هرز رفتن حیات یک وب پورتال باشد.

در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشمار و مختلف با تعیین اهداف قبلی، سطح دسترسی و رده بندی زیر نظر کادر نظارت و مدیریت در یک قالب انعطاف پذیر که به صورت جذاب و قابل دسترسی در کنار سرویس ها و خدمات مفید به کاربران اینترنت به گونه ای که سرویس دهنده و سرویس گیرنده هر دو از امنیت سرویس خود اطمینان داشته باشد به رشد پرتال کمک می کند.

منبع:

http://www.sepandar.co.ir/web/articles/45-general-information/60-portal.html?start=6

http://www.sis-eg.com/services/article_a/925-


تصویر هما ديلمي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط هما ديلمي - پنج شنبه، 30 آذر 1391، 06:36 ب.ظ
  با سلام
در ادامه ويژگي ها ومطالب مفيدي كه دوستان در مورد پورتال ها بيان كردند بايد عرض كنم كه با بازديد از پورتال هاي متفاوت به اين نتيجه مي رسيم كه تمامي آنها در مقايسه با يكديگر نقاط قوت و ضعفي دارند و اين موضوع كه در هر پورتال چه عناويني مشاهده مي شوند بستگي به اولويت هر يك از آنها براي مسئولين دانشگاه دارد و قطعا مسئولان هر دانشگاه دلايلي خاص براي طراحي پورتال ها دارند.

دانشگاه مهرالبرز مي تواند قسمتي از صفحه اصلي پورتال را به عنوان فهرست مطالب در نظر بگيرد و لينك هايي مانند:انجمن هاي دانشگاهي،مقالات دانشگاهي،منابع امتحاني سطوح مختلف تحصيلي ،اطلاعاتي درمورد رشته ها،معرفي دانشگاهها و لينكهاي مربوط به آنها ،معرفي كتاب و...را درآن بگنجاند.هم چنين مي تواند در اين فهرست تمام امكاناتي را كه پورتال دانشگاه در اختيار دانشجويان قرار مي دهد را براي استفاده راحتتر در معرض ديد قرار دهد.لينك هايي چون:مترجم آنلاين مقالات،بنرهاي سايت،ارسال مقاله،ارسال خبر براي اعضا ، امكان ارسال خبر به موبايل دانشجويان،آگهي هاي استخدامي،وب سايت هاي مديران سايت و...در اين صورت با تنها ذكر عناوين در فهرست مي توان دانشجويان از تمامي امكانات و اطلاعات با خبر گردند و فضاي زيادي نيز از صفحه اصلي اشغال نمي گردد.

در مورد اخبار سايت نيز مي توان دسته بندي و سازماندهي انجام داد و در فهرستي اخبارها را به عنوان مثال به دو دسته عمومي و تخصصي تقسيم كرد و به دانششجويان در زمينه هاي مختلف آگاهي داد كه اين به علاقه دانشجويان به پرتال دانشگاه مي افزايد.(مصوبات آموزش عالي،اخبار دانشگاههاي داخلي و خارجي ،مناسبت ها،همايش ها،كنفرانس ها و...)
مي توان امكان عضويت رايگان در خبرنامه هاي تخصصي را براي دانشجويان در پورتال مهيا ساخت و يا همچنين فيلم هاي آموزشي نرم افزارهاي لازم و اساسي را براي دانشجويان رشته هاي مختلف در پورتال قرار داد.
بنظر من اگر هر هفته بحثي در تالار گفتمان در مورد موضوعات متفرقه گذاشته شود كه دانشجويان تمامي رشته ها بتوانند در آن شركت كنند،مفيد واقع شده و با بيان موضوعات بحث برانگيز مي توان به علاقه مندي دانشجويان به پورتال دانشگاه افزود.

راه اندازی سرویس ویکی ، برای جلب مشارکت دانشجویان در تولید محتوا
راه اندازی شبکه اجتماعی با هسته اولیه دانشجویان و اساتید عضو پرتال دانشگاه
امکان ارائه خروجی RSS از اخبار و بخشنامه های سایت برای آپدیت بودن دانشجویان
نمایش یک جمله از هر یک از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه در قالب سخن روز
ارسال ایمیل های مناسبتی ، تبلیغاتی و خبری مبتنی بر موضوعات مورد علاقه دانشجویان
رصد دیگر منابع علمی و دانشگاهی و دریافت اتوماتیک اخبار و مقالات از آن ها
بهینه سازی صفحات سایت برای موتورهای جستجو توسط مدیر
نمایش عکس های جالب در قالب عکس روز ، مرور تصویری اخبار
ارائه پنل ویژه به اساتید و اعضای هیات علمی و راه اندازی سایت شخصی
سرویس دهی وبلاگ به اساتید و دانشجویان و وبلاگ نویسی بر روی سایت دانشگاه
تصویر محبوبه شهرياري خيرابادي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط محبوبه شهرياري خيرابادي - پنج شنبه، 30 آذر 1391، 10:16 ب.ظ
  درود بر همه دوستان
استاندارد ها را که دوستان گفتند.
من فقط مشکلاتی که الان به ذهنم امده است را بیان می کنم:
1- پست ها در هر زمانی قابل ویرایش باشند(نه فقط نیم ساعت وقت جهت ویرایش) شاید فرد بخواهد بعدا چیزی از نوشته اش کم و زیاد کند یا حتی از گذاشتن کل مطلب پشیمان شده باشد و .... خلاصه هر کسی که پستی می گذارد بعنوان نویسنده حق تجدید نظر و ویرایش دارد!!
2- دکمه لایک برای سپاسگذاری تا پستها بی جهت شلوغ نشوند.
3- اطلاع رسانی از طریق ایمیل که مطلب جدید و پست جدیدی در درسی باز شده است و امتحانی قرار است برگزار شود.

4- اطلاع رسانی از طریق اس.ام.اس برای کلاسهای vc .
5- امنیت سایت را بالاتر ببرند! من شخصا در این زمینه تخصص ندارم .اما برخی از دوستان اعلام کرده اند که سایت قابل نفوذ است.(از دوستانی که متخصص هستند خواهشمندم این موضوع را چک کنند و صحت و سقم ادعا را اعلام نمایند.ممنون)
6-
اگر دسترسی به درسهای رشته های دیگر مقدور نمی باشد.(که منطقا اگر این حالت بود خیلی بهتر بود)حداقل دسترسی به تالارهای سایر رشته ها باز باشد .تا تعاملات بین دانشجویان بیشتر باشد.
7- دسترسی به همه درسها در همه صفحات باشد.(وقتی وارد درسی میشویم.به ساید درسها دسترسی نداریم)
8- رابط کاربری هم اندکی زیباتر شود بد نیست.

یلدای دوستان مبارک
با سپاس
شهریاری
تصویر الهام شفيعي نيك ابادي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط الهام شفيعي نيك ابادي - جمعه، 1 دي 1391، 12:54 ق.ظ
  با سلام
یلدای همه ی دوستان و شما آقای رودباری مبارک

ویژگی های پورتال

 • قابلیت شخصی سازی اطلاعات و ظاهر (customization)
 • قابلیت استفاده برای عموم و عدم پایداری به (Platform)
 • قابلیت دسترسی به تمام سرویس ها تنها با یکبار ورود به سیستم (Single sign-on)
 • دسته بندی و رده بندی اطلاعات در بخش مدیریت و ارایه به کاربر (Taxonomy)
 • تعامل و یافتن سریع کاربران در مواقع ضروری (Alert)
 • دسترسی سریع به اطلاعات
 • ارایه سایر سرویس های اینترنتی مبتی بر وب
در مورد مهر البرز منم با خانم شهریاری در مورد اعلام کلاس های حضوری و مجازی از طریق اس ام اس موافقم
و دیگه اینکه قرار دادن تم های مختلف برای پرتالم می تونه خوب باشه
http://www.sis-eg.com/services/article_a
تصویر مهسا قاسمي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط مهسا قاسمي - جمعه، 1 دي 1391، 01:19 ب.ظ
  با سلام وخسته نباشید
به نظر من پیشنهاداتی که در پورتال دانشگاه می توان در نظر گرفت:
1- نمایش خودکار اطلاعات و تکالیف است که تمام تکالیف انجام نشده در آن مشخص شود به جای گشتن همه لینک های پرتال
2-كلاس هاي آنلاين و حضوري يك بار اول ترم توسط آموزش دانشگاه برنامه ريزي شده و يك هفته قبل هم اطلاع رساني شود(با نظر خانم شهریاری در مورد اطلاع رسانی از طریق اس.ام.اس موافقم)
تصویر مسلم ايرانمنش
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط مسلم ايرانمنش - جمعه، 1 دي 1391، 01:29 ب.ظ
 

با سلام

آقای رودباری نمره میان ترم کجا برگزاری شده است.

به نظر من پرتال مهر البرز باید دارای ویژگی های زیر باشد.

1- ساده ، شاف فارق از هر گونه پیچیدگی به نحوی کاربر رو دچار سر در گمی نکند

2- نحوه نمایش اطلاعات مشکل دارد سیستم می تواند توری طراحی شود که وقتی شما وارد یک درس می شید یک پنل جامع رو در اختیار شما بگذار که شما بتوند در یک درخت وارد صفحه های مورد نظرتون رو عوض کنید

3- به نظر من از آنجای که پورتال در واقع محیط یک داتشگاه مجازی نیست بد نیست هر چند وقتی زیبا سازی بشه ومتحول بشه

4- پورتال باید سیستم آلارمینگ داشته باشه که موضوعات مهم رو به دانشجو یادآوری کنه این خیلی مهمه

5- و نکته مهم پورتال باید کار همه عضوها رو زیر نظر بگیر استاد و داتشجو نه فقط دانشجوها رو

تصویر عليرضا مرداني كمالي
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط عليرضا مرداني كمالي - جمعه، 1 دي 1391، 02:04 ب.ظ
 

با سلام و تبریک شب یلدا خدمت همه دوستان و تشکر بابت مطالب خوبی که ارائه دادند.

دوستان همان طور که میدانند پرتال دانشگاه نسخه سفارشی شده یک نرم افزار open source به نام moodle است این نرم افزار یکی از بهترین نرم افزار های موجود در حوزه آموزش الکترونیکی است و برای آن plugin های فراوانی نوشته شده است که قابلیت های مختلفی را به آن اضافه می کند. برخی از این plugin ها در سیستم lms دانشگاه استفاده شده است و برخی دیگر نظیر Messaging می توانست برای اطلاع رسانی رویداد های سیستم به دانشجویان، مورد استفاده قرار گیرد. اما شاید این نرم افزار به عنوان پرتال دانشگاه که همه فعالیت هااز قبیل فعالیت های اداری ، پژوهشی، وبلاگ و ... را دربرگیرد گزینه مناسبی نباشد. زیرا این نرم افزار بیشتر به عنوان course management system می باشد و نمی تواند همه نیازمندی های یک دانشگاه را به طور کامل تامین کند. مهمترین این نیاز ها همان طور که دوستان اشاره کردند single sign on و notification (آگاه سازی کاربران سیستم از فعالیت های جدید در فروم ها و دروس مختلف ،از طریق کانال های ارتباطی مختلف همچون ایمیل ، پیامک ، نمایش کلیه اتفاقات فقط در یک بخش خاص و ... ) می باشد.


در حقیقت سیستم های
LMS و TTS و EMail و Blog و CMS می بایست جزیی از یک پرتال واحد باشد. پرتالی که امکان توسعه درآن ساده باشد و همه این سیستم ها از طریق یک نام کاربری و رمز عبور قابل دسترسی باشند. دراین لینک اجزای فنی یک پرتال توضیح داده شده است. یکی از این اجزا، پورتلت ها (Port let) ها هستند. پورتلت یک web component است که دراصل عنصر سازنده پورتال به حساب می آید. در واقع رابط بین کاربر و منبع اطلاعات است که درخواست کاربر را دریافت کرده و با توجه به مطلب درخواست شده،‌ صفحه موردنظر را نمایش می دهد. اطلاعاتی که توسط پورتلت ساخته می شود ، Fragment نامیده می شود که به یکی از زبانهای HTML ، XHTML ویا WML نوشته شده است . Fragment هر پورتلت برای پورتلت های دیگر قابل استفاده می شود. به عنوان مثال در یک پرتال جامع دانشگاهی LMS یک پرتلت به حساب می آید.


به نظر من پرتال دانشگاه می بایست با استفاده از یکی از سیستم های جامع دانشگاهی هم چون efront
طراحی می شد و یا با توسعه portlet های LMS و TTS و .. برروی یکی از پرتال های عمومی همچون liferay و یا alfresco یک پرتال جامع دانشگاهی طراحی می شد. در این صورت امکان پشتیبانی از قابلیت های مورد نیاز سیستم دانشگاهی به خوبی فراهم می شد.

تصویر مجيد خيرانديش
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط مجيد خيرانديش - جمعه، 1 دي 1391، 06:24 ب.ظ
  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کلیه دوستان

به نظر بنده یک پورتالی که در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی استفاده میشود بایستی دارای قابلیتها و امکانات ذیل باشد:
1- ظاهر کاربر پسند
2- انعطاف پذیری
3- امنیت اطلاعات موجود در آن
4- قابلیت شخصی سازی
5- جامعیت
6- عدم پراکندگی قسمتها و بخشها
7- ارتباط با رسانه های ارتباطی مجازی مثل ایمیل و مخابراتی مثل اس ام اس
8- به روزآوری و اطلاع آخرین تغییرات به کاربران به صورت متمرکز
9- نمایش تقویم سالانه و درج و یادآوری رویدادهای و اخبار های آموزشی دانشجویی در آن
10 -نمایش کارنامه ی دانشجو
11- نمایش اطلاعات شهریه دانشجو

تصویر الهام عطاري
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط الهام عطاري - جمعه، 1 دي 1391، 09:06 ب.ظ
 

با سلام

ویژگیهای اصلی یک پورتال عبارت اند از:

تجمع اطلاعات

هدف دار بودن اطلاعات

دردسترس بودن اطلاعات

دریچه ورود منحصر به فرد


هر چند شباهت ظاهری فراوانی میان یک وب سایت و یک پورتال وجود دارد به گونه ای که در نگاه اول تفاوت محسوسی میان آن دو مشاهده نمی شود اما این دو کاملا از یکدیگر متفاوت اند.سوال اینجاست که به طور مشخص تفاوت آن دو در چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت ویژگیهای زیر در یک پورتال آن را از یک وب سایت متمایز می کند:

درگاه ورود منفردی که از طریق آن می توان به مجموعه منابع مرتبط با پورتال دست یافت.

نمایش هدفدار اطلاعات با استفاده از تجربیات کاربر.

دسترسی تقسیم بندی شده به انواع داده و اطلاعات گروه بندی شده.

در اختیار گذاشتن امکان ارتباط و همکاری میان تمامی کاربران و استفاده کنندگان پورتال.

امکان پیوستن به نرم افزارها و سیستم های نرم افزاری که گردش کاری مشخص و تعریف شده ای دارند.

جنبه های کارکردی یک پورتال
اگر چه پورتال ها در انواع و اندازه های متنوعی ساخته می شوند اما ویژگیهای محدود و مشخصی هسته اصلی آنها شناخته می شود:

هر پورتال اطلاعات و خدمات را یکجا و در یک محل جمع آوری می کند.

هر پورتال می تواند در اندازه لازم برای شخص و یا گروه سازمان دراید.

هر پورتال در هر زمان و از هر مکانی قابل دسترس است.

اطلاعاتی که یک پورتال فراهم می کند

داده های ساخت یافته. داده هایی که به صورتی سازمان یافته اند که امکان جستجوی آسان آنها وجود داشته باشد ( اغلب به صورت سلسله مراتب و بر اساس کلمات کلیدی). فهرست الفبایی کتابهای یک کتابخانه مثال خوبی از داده های ساخت یافته است. داده های ساخت یافته اغلب شامل، گزارشها، تحلیلها، پرس و جوهای مشخص و دیگر انواع دانش مرتبط با کسب و کار است.

داده های بدو ن ساختار، که جستجو در آنها معمولا دشوار بوده و خارج از یک بانک اطلاعاتی قرار دارند. از این نوع داده می توان متن ها، صوت، تصویر و یا گرافیک و اشکالی مانند مستندات Office ، memos ، ایمیل، قرارهای ملاقات را مثال زد.

ویژگی های پورتال

بر طبق نکاتی که در تعریف پورتال داده شد ویژگی های پورتال عبارتند از :

1- ارائه شخصی سازی اطلاعات و کاربری های پورتال بر حسب نیاز کاربر توسط شخص یا خود پورتال . (PersonalizationوTailoring)

2- ارائه سیستمهای جستجو و دایرکتوری به گونه ای که کاربر در کمترین زمان ممکن به اطلاعات دست یابد . (Search and Directory)

3- ارائه امکان شخصی سازی برای تغییر ظاهر و ساختار پورتال به ازای هر کاربر (End user customization)

4- ارائه ساز و کار مدیریت اطلاعات به افراد مسوول پورتال .(Content & Data Management)

5- ارائه مکانیزمهایی به مدیران پورتال برای پاسخگویی به نیازهای افراد مختلف در سازمان.

6- پشتیبانی برقراری ارتباط با منابع خارج از پورتال نظیر web service و سایتهای دیگر ، برای دریافت اطلاعات و سرویسهای مورد نیاز .

7- عدم وابستگی به پهنه ای (Platform) خاص به گونه ای که برای تمامی افراد با سیستم عاملهای مختلف و مرورگرهای مختلف قابل دسترس باشد(Cross-platform functionality) . این مورد شامل پشتیبانی توسط سیستمهای PDA و موبایل نیز می گردد .

8- Single sign-on : مکانیزمی که به وسیله آن کاربر تنها با یک بار ورود به سیستم به تمام سرویس ها و اطلاعات محدوده خود دسترسی داشته باشد .

9- راهکارهای امنیتی به منظور تعیین سطوح دسترسی کاربران و نقش هر کاربر در سیستم. این سطح دسترسی شامل بازدیدکنندگان و مسوولین پورتال می شود.(Security)

10- ساختار مشخصی برای ارائه اطلاعات به کاربر(Taxonomy)

11- ساختار پیمایش ساده به گونه ای که کاربر با کمترین کلیک به مکان ، سرویس و یا اطلاعات مورد نظرش دست یابد .( Browse / Navigate Documents)

12- ایجاد امکان ارتباط کاربران با مسوولین پورتال و دیگر کاربران پورتال به صورت همزمان (“Chat”)یا غیر همزمان (“Forum”) . (Collaboration)

13- ارائه سرویس های متداول در اینترنت

14- ارائه مکانیزمی که از طریق آن کاربران بتوانند در بخش های مختلف پورتال عضو شده و در صورت تغییر اطلاعات آن بخش و یا افزودن اطلاعات جدید ، Email دریافت کنند .( Subscribe / What’s new)

15- ارسال پیام به ازای رویدادهایی که برای کاربر مهم هستند . این سیستم با استفاده از email و یا خود پورتال پیامی برای مشتری ارسال کرده و به او می گوید که رویداد درخواست شده اتفاق افتاده است . به عنوان مثال کاربران می توانند در بخش تنظمیات خود ، برای دریافت پیامهای شخصی ، دریافت یک وظیفه ، دریافت یک خبر با عنوانی خاص "دریافت پیام " را درخواست کنند.(Alert)

16 – مدیریت گردش کار - تمامی فرآیندها دارای یک روند اجرایی هستند . این فرآیند به بخشهای مختلف تقسیم شده و با زمان بندی مشخص به افراد مختلف اختصاص داده و انجام می شوند. حداقل امکانی که به بهتر شدن کیفیت فرآیند کمک می کند ، پیاده سازی آن بر روی کاغذ می باشد. اما آیا این امکان کافی است ؟ آیا بدین وسیله می توان علاوه بر روند کار ، نحوه انجام کار و زمان بندی آن را کنترل کرد ؟ یکی از امکانات پورتال ارائه مدیریت گردش کار است. (Workflow Management)

تصویر مهدی اسدی قالهری
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط مهدی اسدی قالهری - شنبه، 2 دي 1391، 08:16 ق.ظ
  با سلام
در دانشگاه مهر البرز اكثريت ويژگي هاي يك سيستم اموزش مجازي وجود دارد اما جاي انچه خالي است عدم وجود سيستم مديريت بر امور شخصي و امكان يادداشت گذاري خصوصي و عمومي براي دانشجو است و دانشجو نمي تواند در داخل سايت بر دروس احاطه و برنامه ريزي مناسب داشته باشد و بعد چنانچه دانشجو بخواهد بداند در فروم مباحث جديدي اضافه شده است حتما بايد وارد درس مربوطه شده و از انجا مباحث جديد را ببيند و در سايت امكان شخصي سازي قالب سايت براي دانشجو وجود ندارد
با تشكر
امیرابادی
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط ايت الله اميرابادي فراهاني - شنبه، 2 دي 1391، 01:20 ب.ظ
  با سلام وخسته نیاشید
به نظر من ویژگی های پرتال با ید از دودیگاه بررسی شود
1-از دیگاه گرافیکی ککه باید محیط پرتال از یک محیط جذاب کننده و طوری باشد که کاربر احساس خستگی نکند
2-از نظر کیفیت و سرعت که باید در حد بالا باشد که سرعن استفاده از سایت پایین نباشد تا کاربر وقتی درخواستی را ارسال می کند مدت زمان طولانی را منتظر پاسخ باشد
تصویر محمد قليزاده
Re: ویِژگی یک پورتال
توسط محمد قليزاده - شنبه، 2 دي 1391، 03:11 ب.ظ
  سلام و عرض تشکر بخاطر 1 هفته استراحت برای انجام کارهای عقب افتاده
دوستان اکثر ویژگی هارو گفتن
منم با قابلیت
1.گذاشتن لایک برای کامنت ها برای جلوگیری از تشکر
2.single sign on
3.دسترسی به منابع حداقلی به رشته های دیگر
4.اگاهی از کلاس توسط اس ام اس
5.....
تصویر معصومه تنهايي چقاماراني
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط معصومه تنهايي چقاماراني - چهار شنبه، 6 دي 1391، 11:05 ق.ظ
 

 قدرت شخصی سازی وسیع و قابل انعطاف
 قدرت مدیریت حجم بالای داده ها و خدمات
 مکانیزم جامع تصویب محتوا
 دارای هسته توسعه پذیر و قابلیت سفارشی سازی امکانات
 بهینه سازی رابط کاربری با استفاده از تکنولوژی Ajax
 بهره گیری از تکنولوژی Full text Search جهت بهینه سازی نتایج جستجو در پورتال
 منطبق بر طراحی و معماری بزرگترین پورتال های روز دنیا
 جامعیت طراحی و برخورداری از طیف کاملی از سرویس های آماده بهره برداری
 زیرساخت توسعه فرآیندهای سازمانی
 مستقل از سکو (Platform Independent)

تصویر حامد ادينه
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط حامد ادينه - جمعه، 8 دي 1391، 05:59 ب.ظ
 

به طور كلی مهمترین ویژگی‌های یك پرتال عبارتند از:

1. قابلیت دسته‌بندی و طبقه‌بندی مطالب و محتویات، مدیریت و تجمیع مطالب و محتویات

2. یكپارچگی با سیستم‌ها و زیر سیستم‌های موجود

3. ارایه ابزارهایی جهت تولید و توسعه مطالب و محتویات

4. قابلیت توازن بار

5. افزونگی و پیشگیری از مشكلات و خطاها

6. قابلیت ارایه محتویات و مطالب روی هر نوع سیستم و بستری (مثلاً پشتیبانی از سیستم های بی سیم و سیار)

7. قابلیت Single sign on ، پشتیبانی از زبان‌های مختلف

8. سهولت دسترسی به اطلاعات، قابلیت امنیت مناسب (با تعیین سطوح دسترسی)

9. قابلیت سفارشی‌سازی و شخصی‌سازی، قابلیت جست وجو و شاخص‌گذاری مطالب و محتویات

10. قابلیت مرور مطالب و محتویات دسته بندی شده

11. قابلیت ارایه یكسری خدمات از طریق مولفه‌های قابل جایگزین و سفارشی‌سازی (به اصطلاح پرتلت)

12. در انتها از مهمترین ویژگی‌های پرتال‌های بزرگ استفاده از بانك‌های اطلاعاتی یك‌پارچه می‌باشد.

13. قابلیت شخصی‌سازی اطلاعات و ظاهر

14. قابلیت استفاده برای عموم و عدم پایداری به (Platform)

15. قابلیت دسترسی به تمام سرویس‌ها تنها با یکبار ورود به سیستم

16. دسته بندی و رده‌بندی اطلاعات در بخش مدیریت و ارائه به کاربر

17. تعامل و یافتن سریع کاربران در مواقع ضروری

18. دسترسی سریع به اطلاعات

19. ارائه سایر سرویس‌های اینترنتی مبتی بر وب

 

تصویر محمد قليزاده
Re: ویِژگی یک پورتال
توسط محمد قليزاده - جمعه، 8 دي 1391، 10:23 ب.ظ
  سلام
ویژگیهایی که در یکسری از پورتال ها استفاده میشود
1.قابلیت tagging و rating در فروم ها
2.قابلیت wiki و blog
3.language translation
4.قابلیت search محتوا
5.news feeds
6.sms text messaging


تصویر سيده ياسين علوي زرنگ
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط سيده ياسين علوي زرنگ - يکشنبه، 10 دي 1391، 02:19 ب.ظ
  با سلام
در تکمیل مطالب دوستان

-مديريت محتوا : صفحات وب ايستا و پويا وپيوندهاي بين آنها
-مديريت اسناد : صفحات وبي كه اطلاعات موجود روي آنها به قوانين بستگي دارد و باتغيير قوانين تغيير مي‏كند .
-سهولت استفاده از پورتال
-همكاري گروه‏هاي مختلف با يكديگر از طريق ويدئو كنفرانس، پست الكترونيك و ... كه اصطكاك بين گروه‏ها را كم مي‏كند .
-جامع بودن : جمع‏ آوري اطلاعات از منابع مختلف در يك جا و دسترسي به سيستم‏هاي گوناگون از طريق پورتال .
-(Business Transport) جريان اسناد و امور اداري:يك سند از قسمت‏هاي مختلف عبور مي‏كند و در هر قسمت پردازش لازم روي آن صورت مي‏گيرد. از اين نظر پورتال‏ها براي مديريت اسناد مفيدند .
-ورود يك مرحله‏ اي به سيستم : با يك بار ورود به پورتال و احراز هويت براي ورود به سيستم‏هاي ديگر به احراز هويت نيازي نيست .
-گزارش دقيق ازوقايع سيستم به طوري كه دقيقاً مشخص باشد كه چه اتفاقي در چه زماني افتاده است .
- سيستم اعلان : وقتي منتظر اتفاق خاصي هستيم، سيستم به محض وقوع آن، ما را خبرمي‏كند مثلاً از طريق Email يا Pager يا تلفن و ...
-دسته بندياطلاعات و خدمات به ويژه در مورد داده‏هاي ساختار نيافته و اطلاعاتي كه در سند بهخصوصي نيست و بين اسناد مختلف پخش شده است .
-محتوا و خدمات پورتال بايد مطابق نيازكاربران تنظيم شود و نه ساختار سازماني دولت .
-سعي در جهت افزايش استفاده از پورتال و نظارت بر ميزان استفاده از آن .
-انتخاب نوع معيني از پورتال براي جلوگيري از دوباره كاري .

ویژگی های پرتال آموزشی :

 

1-چند زبانه بودن نرم افزار ( فارسی ، انگلیسی)

2-طراحی صفحه شخصی و امکان شخصی سازی نمودن سایت

3-استفاده از فناوری های روز مانند ایمیل ( رایانامه ) ، انجمن، پرسش و پاسخ

4-دردسترس بودن راهنمای کاربری و مستندات آموزشی بر اساس تحصیلات کاربران و میزان آشنایی آنها به کامپیوتر به صورت آنلاین و آفلاین ، اجرای کارگاه آموزشی برای کاربری و راهبری سامانه

5-امکان دریافت نسخه پشتیبان از کلیه داده های سامانه

6-امکان نمایش آنلاین تمامی وقایع سامانه براساس یک زیرسامانه ­ LOGGING که تمامی تغییرات و فعالیت ها را در سامانه ثبت می کند .

7-استفاده از بستری بسیار قابل اطمینان و تأییدشده در سطوح مختلف برنامه های کاربردی و برنامه های تحت وب در توسعه سامانه ، برطرفکردن سریع نیازهای جدید و پیچیده

 

ایجاد سامانه های مجزا برای هر فعالیت در پرتال :

 • زیرسامانه­ ­ مدیریت کاربران
 • زیرسامانه­ ­ آزمون
 • پست الکترونیک
 • زیرسامانه­ ­ راهنما
 • زیرسامانه­ ­ پشتیبان گیر
 • زیرسامانه­ ­ طراحی سوال
 • زیرسامانه­ ­ مدیریت محتوای دروس
 • زیرسامانه­ ­ مدیریت اعلان ها و آگهی ها
 • زیرسامانه­ ­ انجمن ( Forum )
 • زیرسامانه­ مدیریت فولدر شخصی برای هر کاربر
 • زیرسامانه­ ­ مدیریت فولدرهای شخصی و عمومی برای کاربر یا گروه
 • زیرسامانه­ مدیریت تقویم برای هر دوره آموزشی
 • زیرسامانه­ مدیریت نشان گذاری دانشجو در دروس (Bookmarking)
 • زیرسامانه­ مدیریت نکته برداری در دروس
 • زیرسامانه­ مدیریت کارهای گروهی و پروژه ای برای دانشجویان
 • زیرسامانه­ خود آزمایی برای دانشجو در هر درس
 • زیرسامانه­ نظر سنجی و جمع آوری نظرات برای هر درس
 • زیرسامانه­ وارد کردن استاندارد SCORM ( Import SCORM)
 • زیرسامانه­ ویرایشگر محتوای استاندارد CP
 • زیرسامانه­ فرهنگ لغت برای هر درس
 • زیرسامانه­ ویکی (Wiki) برای هر درس
 • زیرسامانه­ ساختار بندی و دسته بندی کاربران با گروه ها و مدیریت مجوزها به وسیله گروه
 • زیرسامانه­ مدیریت اندازه فولدرهای شخصی برای کاربران و گروه ها
 • زیرسامانه­ جستجوی تمام متن (FullText Search)
 • زیرسامانه­ به اشتراک گذاری دسکتاپ استاد و مشاهده توسط دانشجویان
 • زیرسامانه­ به اشتراک گذاری سندها Microsoft Word document and PowerPoint Documents
  با تشکر

 

تصویر فاطمه رفعتي شلماني
پاسخ: ویِژگی یک پورتال
توسط فاطمه رفعتي شلماني - يکشنبه، 10 دي 1391، 03:42 ب.ظ
 

با سلام

در ادامه پیشنهادات دوستان میتوان گفت که در جهت ارتقا سطح کیفی دانشگاه مهرالبرز به عنوان یک دانشگاه مجازی که اکثر امکانات را داراست،بیان چند نکته خالی از لطف نیست.

در سطح سایت دانشگاه و شناسایی آن میتوان پیشنهادهای زیر را مورد بررسی قرار داد:

- - جانمایی دانشگاه مهر البرز بر روی نقشه گوگل و نمایش خلاصه اطلاعات دانشکده در بالون هنگام اشاره کاربر

- - طراحی نرم افزار بر روی موبایل در جهت مشاهده مطالب ، اخبار و اطلاعیه ها

- - قابلیت visibility و انتشار مقالات در Google Scholar برای کسب رتبه بالا در وبومتریک یا وبمتریک

و در سطح پورتال

- - راه اندازی فروشگاه کتاب برای سهولت در تهیه کتابهای دانشگاهی

- - جستجوی تخصصی در اخبار ، مقالات ، عناوین ، مطالب و بخشنامه های پورتال

- - ادیتور متن پیشرفته با قابلیت های کامل شبیه word

- - نمایش ارشیو مقالات بر روی تقویم جاری و سال های گذشته

- - امتیاز دهی و نمایش رنگ دانشجویان به هر عنوان مقاله

- - جابجایی باکس های نمایش اطلاعات در صفحه اول توسط کاربران و دانشجویان و اختصاصی سازی پورتال

- - کشف هوشمندانه و اتوماتیک کلید واژه ها در متون و محتوای علمی پورتال

- - مشخص شدن هوشمند ارتباطات معنایی کلیدواژه ها با مقالات

- - مشخص شدن هوشمند ارتباطات معنایی هر مقاله با دیگر مقالات در قالب مقالات مرتبط

- - نمایش محتوای هوشمند بر اساس کلیدواژه جستجو شده کاربر

- - امکان ثبت History مقالات مشاهده شده توسط دانشجو

25 نظر

 • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

  تست

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

   تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید