منو

فهرست پایان نامه کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک محمد زند خانه شهری

فهرست پایان نامه کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک محمد زند خانه شهری:فهرست و منابع پایان نامه کارشناس ارشد
فهرست پایان نامه کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک محمد زند خانه شهری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

رشته: مهندسی فناوری ‏اطلاعات تجارت ‏الکترونیک

 

عنوان: کاربرد سرمایه‌های‏ فکری

در تحلیل برنامه ‏بازاریابی یک کسب‌و‌کار الکترونیک

موارد مطالعه : شرکت آریانیک، شرکت رایورز و شرکت پارس آنلاین

 

استاد راهنما: دکتر سید محمد رضا ناصر زاده

استاد مشاور: دکتر حمید رضا یزدانی

استاد داور: دکتر حسنعلی نعمتی شمس آباد

 

نگارنده: محمد زند خانه شهری


چکیده

 

کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل برنامه‏بازاریابی یک کسب‏و‏کار الکترونیک

مطالعه‏بین‏موردی: شرکت آریانیک، رایورز و پارس آنلاین

 

نگارنده

 

محمد زند خانه شهری

 

مطالعه وضعیت فعلی کشور، افزایش‏مشاغل جدید، موفقیت و شکست کسب‏و‏کار‏های الکترونیک و سنتی، نشان‏دهنده تاثیر مثبت نوآوری و خلق مزیت‏رقابتی‏پایدار در برنامه‏بازاریابی شرکت‏های کوچک و متوسط است. نیاز‏های تحلیل برنامه‏بازاریابی در کسب‏وکارالکترونیک و ارتباط سرمایه‏های‏فکری با خلاقیت و نوآوری یک مساله مهم در‏این‏پژوهش است.

در تحقیق حاضر برای شناسایی مدل‏های تحلیل برنامه‏بازاریابی و اجزاء سرمایه‏فکری از روش‏تحقیق فراترکیب و برای تعیین وضعیت برنامه‏بازاریابی مشاغل الکترونیکی کشور، با استفاده از مدل‏های تحلیل برنامه‏بازاریابی و چگونگی کاربرد سرمایه‏های‏فکری در موفقیت برنامه‏بازاریابی یک کسب‏و‏کار‏الکترونیک روش‏تحقیق مطالعه‏بین‏موردی بکارگرفته شده‏است.

نتایج نشان می‏دهند که، ازبین بیش از 50 تحلیل وضعیت مطالعه شده، 13 مدل تحلیل پرکاربردتر؛ و از بین سرمایه‏های‏فکری بررسی شده، بیش از 80 جزء مهم و کاربردی، جهت نوآوری در تدوین برنامه‏بازاریابی کسب‏و‏کار‏الکترونیک بیشترین استفاده را داشتند. هدف این پژوهش بررسی اثر متقابل اجزاء سرمایه‏های‏فکری در ایجاد مزیت‏رقابتی‏پایدار و نوآوری در تحلیل برنامه‏بازاریابی‏الکترونیکی کسب‏و‏کار می‏باشد.

 

کلمات کلیدی:

مدل‏های تحلیل‏برنامه بازاریابی، کسب‏وکارالکترونیک، چارچوب سرمایه‏های‏فکری 

1-           فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1-       مقدمه. 2

1-2-       در فصل یک به‏دنبال چه هستیم؟ 3

1-3-       بیان مسأله اساسی تحقیق به‏طور کلی.. 3

1-4-       ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-5-       اهداف اساسی از انجام تحقیق.. 6

1-6-        چارچوب اجرایی تحقیق.. 6

1-7-       فرضیه‏ها/ سوالات تحقیق.. 8

1-8-       قلمرو تحقیق.. 8

1-9-       دوره‏های‏زمانی انجام تحقیق.. 8

1-10-      مکان تحقیق.. 8

1-11-      جامعه آماری : (N) 9

1-12-      نمونه آماری : (n) 9

1-13-      روش‏انجام پژوهش.... 9

1-13-1-  استفاده از روش‏تحقیق فراترکیب... 10

1-13-2-  استفاده از روش‏مطالعه‏بین‏موردی.. 10

1-14-      تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی طرح.. 11

1-14-1-  کسب‏و‏کار الکترونیک.... 11

1-14-2-  برنامه بازاریابی.. 11

1-14-3-  بازاریابی الکترونیک.... 11

1-14-4-  سرمایه‏های‏فکری.. 12

1-15-      نتایج تحقیق انجام شده 12

1-15-1-  ذی نفعان پژوهش حاضر. 12

2-           فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 15

2-1-       مقدمه. 15

2-2-       شاکله کلی فصل دوم. 15

2-3-       مفهوم بازاریابی.. 16

2-4-       مزایای برنامه‏ریزی.. 16

2-5-       موانع برنامه‏ریزی بازاریابی.. 16

2-6-        برنامه‏ریزی تمام واحدهای استراتژیک کسب‏وکار 18

2-7-       برنامه‏ریزی بازاریابی.. 18

2-7-1-    رابطه بین فرآیند برنامه‏ریزی استراتژیک و رویکرد تصمیم سازی بازاریابی.. 19

2-8-       اجزاء برنامه بازاریابی.. 19

2-9-       ابزار‏هاو مدل‏های تحلیل برنامه‏بازاریابی آفلاین و بازاریابی الکترونیکی.. 20

2-9-1-    تحلیل SWOT. 22

2-9-2-    تحلیل PEST. 22

2-9-3-    تحلیل STP. 23

2-9-4-    تحلیل 4P’s 24

2-9-5-    تحلیل 7C’s 24

2-9-6-    تحلیل RGT یا رشد، تداوم و دگرگونی.. 25

2-9-7-    تحلیل 5F’s یا نیروهای‏پنج‏گانه پورتر. 25

2-9-8-    تحلیل 3C’s 26

2-9-9-    تحلیل BSC یا کارت امتیازی متوازن.. 27

2-9-10-  تحلیل 3GM... 29

2-9-11    تحلیل Supporter/Enabler 30

2-9-12    تحلیلFAB.. 30

2-9-13-  تحلیل SCA.. 30

2-1-       روند پژوهشی پژوهش‏های مربوط به‏بازاریابی.. 31

2-2-       نیاز‏های برنامه‏بازاریابی کسب‏و‏کار الکترونیک.... 34

2-3-       مرور سرمایه‏های‏فکری.. 35

2-3-1-    تعاریف مختلف سرمایه‏های‏فکری.. 36

2-4-       کجا بوده‏ایم، کجا هستیم و به‏کجا خواهیم رفت؟ 39

2-5-       روند پژوهشی سرمایه‏های‏فکری.. 41

2-6-        انواع طبقه‌بندی‏ اجزاء سرمایه‏فکری.. 44

2-7-       چارچوب‏های‏مختلف سرمایه‏فکری.. 45

2-7-1-    طبقه بندی نورتون و کاپلان در سال 1992. 45

2-7-2-    طبقه بندی بروکینگ در سال 1996. 45

2-7-3-    طبقه بندی استوارت در سال 1997. 47

2-7-4-    طبقه بندی روس در سال 1997. 47

2-7-5-    طبقه بندی اسویبی در سال 1997. 49

2-7-6-    طبقه بندی ادوینسون و مالون در سال 1997. 50

2-7-7-    طبقه بندی لوونداهل در سال 1997. 51

2-7-8-    طبقه بندی بونتیس در سال های 1998 و 2000. 52

2-7-9-    طبقه بندی پتی و گویتر در سال 2000. 54

2-7-10-  طبقه بندی سازمان برای همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2000. 55

2-7-11-  طبقه بندی یوستک.... 55

2-7-12-  طبقه بندی چویی در سال 2003. 56

2-7-13-  طبقه بندی چن در سال 2004. 56

2-7-14-  طبقه بندی لیم و دالیمور در سال 2004. 57

2-7-15-  سایر طبقه بندی‏های‏ارائه‏شده 57

2-8-       ارتباط سرمایه‏های‏فکری و بازاریابی.. 58

2-8-1-    سرمایه‏های‏فکری در مطالعه برنامه‏بازاریابی کسب‏و‏کار‏های مختلف... 62

2-9-       جمع بندی.. 67

3-           فصل سوم: روش‏تحقیق.. 70

3-1-       مقدمه. 70

3-2-       روش‏تحقیق.. 70

3-3-       ساختار کلی و مراحل و فرآیند‏های تحقیق حاضر. 72

3-4-       استفاده از روش‏تحقیق فراترکیب... 74

3-4-1-    جستجو و انتخاب مقالات مناسب با استفاده از روش‏تحقیق فراترکیب... 74

3-4-2-    استخراج اطلاعات و ادبیات موضوع از مطالعات روش‏تحقیق فراترکیب... 74

3-4-3-    مطالعه فراترکیب در پژوهش حاضر. 75

3-5-       فرآیندهای ناخودآگاه خلاقانه پژوهش حاضر. 75

3-5-1-    نفع و علاقه. 76

3-5-2-    آمایش و آمادگی اولیه. 76

3-5-3-    دوره نهفتگی و کمون.. 76

3-5-4-    شهود و اشراق.. 76

3-5-5-    اعتبار سنجی.. 77

3-5-6-    بهره برداری.. 77

3-6-        مطالعه‏موردی.. 77

3-6-1-    انواع مطالعات‏موردی.. 77

3-6-2-    مراحل انجام مطالعه‏موردی.. 78

3-7-       اخلاقیات تحقیق.. 80

3-8-       پایایی و روایی تحقیق.. 80

3-8-1-    تعیین روایی (اعتبار) مطالعات‏موردی.. 80

3-8-2-    تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) 82

3-9-       تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته‏های‏کیفی.. 82

3-10-      کنترل‏کیفیت... 82

3-11-      ارائه یافته‏ها 83

3-12-      جمع بندی.. 83

4-           فصل چهارم: بحث و بررسی و تحلیل داده‏ها 85

4-1-       مقدمه. 85

4-2-       مرور یافته‏ها 86

4-2-1-    چارچوب کلی سرمایه‏های‏فکری.. 86

4-2-2-    مدل‏های پرکاربرد تحلیل‏برنامه بازاریابی.. 88

4-3-       قرارداد(تفاهم نامه)تحلیل و بررسی مطالعات‏موردی پژوهش.... 88

4-4-       مطالعه‏موردی الف... 90

4-4-1-    معرفی مطالعه‏موردی الف... 90

4-4-2-    وضعیت فعلی.. 97

4-4-3-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل PESTEL, SWOT. 98

4-4-4-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل STP. 107

4-4-5-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل آمیخته بازاریابی.. 110

4-4-6-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 7C’s 113

4-4-7-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل RGT. 114

4-4-8-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 5F’s 114

4-4-9-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 3C’s 115

4-4-10-  استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل BSC.. 115

4-4-11-  استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 3GM... 116

4-4-12-  استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل Supporter/Enabler.. 116

4-4-13-  استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل FAB.. 116

4-4-14-  استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل SCA.. 117

4-4-15-  پاسخ به‏سوالات اصلی پژوهش در مطالعه‏موردی الف... 118

4-5-       مطالعه‏موردی ب... 119

4-5-1-    معرفی مطالعه‏موردی ب... 119

4-5-2-    وضعیت فعلی.. 127

4-5-3-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل PESTEL, SWOT. 130

4-5-4-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل STP. 135

4-5-5-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل آمیخته بازاریابی.. 138

4-5-6-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 7C’s 140

4-5-7-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل RGT. 140

4-5-8-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 5F’s 141

4-5-9-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 3C’s 142

4-5-10-  استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل BSC.. 142

4-5-11-  استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 3GM... 143

4-5-12-  استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل Supporter/Enabler. 143

4-5-13-  استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل FAB.. 144

4-5-14-  استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل SCA.. 144

4-5-15-  پاسخ به‏سوالات اصلی پژوهش در مطالعه‏موردی ب... 145

4-6-        مطالعه‏موردی ج.. 146

4-6-1-    معرفی مطالعه‏موردی ج.. 146

4-6-2-    وضعیت فعلی.. 150

4-6-3-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل PESTEL, SWOT. 153

4-6-4-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل STP. 158

4-6-5-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل آمیخته بازاریابی.. 169

4-6-6-     استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 7C’s 171

4-6-7-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل RGT. 172

4-6-8-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 5F’s 172

4-6-9-    استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 3C’s 173

4-6-10-   استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل BSC.. 173

4-6-11-   استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 3GM... 173

4-6-12-   استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل Supporter/Enabler 174

4-6-13-   استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل FAB.. 174

4-6-14-   استفاده از سرمایه‏های‏فکری در تحلیل SCA.. 175

4-6-15-   پاسخ به‏سوالات اصلی پژوهش در مطالعه‏موردی ج.. 175

4-7-       تحلیل تقاطع ابزارهای‏تحلیل برنامه‏بازاریابی و سرمایه‏های‏فکری.. 177

4-8-       پاسخ به‏سوالات اصلی پژوهش با توجه به‏مطالعات‏موردی.. 184

4-9-       نتیجه گیری.. 187

4-10-      جمع بندی.. 188

5-           فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 191

5-1-       مقدمه. 191

5-2-       شاکله کلی فصل پنجم.. 192

5-3-       پاسخ به‏سوالات اصلی پژوهش.... 193

5-4-       یافته‏های پژوهش.... 196

5-5-       تحلیل یافته‏های‏پژوهش.... 197

5-6-        مدل پیشنهادی تحلیل برنامه‏بازاریابی.. 197

5-7-       اجزاء پیشنهادی برنامه‏بازاریابی کسب‏و‏کار الکترونیکی نوپا 198

5-8-       الگوریتم پیشنهادی جهت تدوین برنامه‏بازاریابی کسب‏و‏کار‏های الکترونیک.... 200

5-9-       قرارداد(تفاهم نامه)پیشنهادی تحلیل برنامه‏بازاریابی مطالعات‏موردی.. 201

5-10-      چارچوب پیشنهادی سرمایه‏های‏فکری کسب‏و‏کار الکترونیک.... 203

5-11-      مدل پیشنهادی ارتباط سرمایه‏های‏فکری و تحلیل برنامه بازاریابی.. 205

5-12-      مدل مفهومی پیشنهادی کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل برنامه‏بازاریابی کسب‏و‏کار الکترونیک   206

5-12-1-  کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل SWOT، PEST. 206

5-12-2-  کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل STP , SCA.. 207

5-12-3-  کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل آمیخته بازاریابی.. 208

5-12-4-  کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل نیروی‏های‏پنج‏گانه پورتر. 209

5-12-5-  کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 3C’s و RGT. 209

5-12-6-   کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل BSC.. 210

5-12-7-  کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل Supporter/Enabler 210

5-12-8-  کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل FAB.. 210

5-12-9-  کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل CCF. 210

5-13-      شباهت ساختار کلی چارچوب سرمایه‏های‏فکری با سایر پژوهشگران.. 211

5-13-1-  مدل بازاریابی و تحلیل آمیخته بازاریابی کریستوفر تانگ.... 211

5-13-2-  شمای ارزش اسکاندیا، ادوینسون در سال 1997. 213

5-13-3-  بررسی خروجی تحلیل برنامه‏بازاریابی با استفاده از سرمایه‏های‏فکری.. 214

5-14-      نتیجه گیری.. 215

5-15-      نوآوری پژوهش.... 216

5-16-      ارائه پیشنهادهای کسب‏و‏کار و سازمان‏ها (پیشنهادهای عملی) 216

5-16-1-   پیشنهادها برای بکارگیری سرمایه‏های‏فکری در برنامه‏بازاریابی مورد مطالعه الف... 219

5-16-2-   پیشنهادها برای بکارگیری سرمایه‏های‏فکری در برنامه‏بازاریابی مورد مطالعه ب... 220

5-16-3-   پیشنهادها برای بکارگیری سرمایه‏های‏فکری در برنامه‏بازاریابی مورد مطالعه ج.. 220

5-16-4-   پیشنهادهایی برای بکارگیری مدل‏های تحلیل برنامه بازاریابی.. 220

5-16-5-   پیشنهاد‏هایی جهت بکارگیری سرمایه‏های‏فکری.. 221

5-16-6-   پیشنهادهایی جهت بکارگیری سرمایه‏های‏فکری در تحلیل برنامه بازاریابی.. 222

5-16-7-   پیشنهاد‏هایی برای استفاده کاربردی از نتایج پژوهش در بازار رقابت... 222

5-17-      ارائه پیشنهادهای علمی و پژوهشی.. 223

5-17-1-  پیشنهاد جهت استفاده از نتایج پژوهش حاضر توسط پژوهشگران.. 223

5-17-2-  پیشنهادهایی جهت مطالعه مقالات مرتبط... 223

5-17-3-  پیشنهادهایی جهت پژوهش‏های آتی.. 223

5-18-      محدودیت‏های پژوهش.... 224

 


 

فهرست اشکال و تصاویر

 

عنوان شماره صفحه

 

شکل ‏1‑1 شاکله کلی فصل اول.. 3

شکل ‏1‑2 مساله تحقیق.. 4

شکل ‏1‑3 ساختار کلی پژوهش حاضر. 5

شکل ‏1‑4 چارچوب تحقیق.. 7

شکل ‏1‑5 مطالعه‏موردی سه کسب‏و‏کار مرتبط با خدمات‏الکترونیکی.. 7

شکل ‏1‑6 روش‏انجام تحقیق.. 10

شکل ‏2‑1 شاکله کلی فصل دوم. 15

شکل ‏2‑2 چارچوب برنامه‏ریزی بازاریابی، گاردان گرینلی، 1986. 18

شکل ‏2‑3       رابطه بین فرآیند برنامه‏ریزی استراتژیک و رویکرد تصمیم سازی بازاریابی.. 19

شکل ‏2‑4 تحلیل SWOT. 22

شکل ‏2‑5 عناصر کلیدی فرمولاسیون استراتژی بازاریابی.. 23

شکل ‏2‑6 تحلیل سه وجهی مهم بازاریابی، STP. 23

شکل ‏2‑7 تحلیل آمیخته بازاریابی 4P's 24

کل ‏2‑8 هفت مورد مهم در رابط کاربری، 7C's Jeffrey Rayport 25

شکل ‏2‑9 سه رکن به‏هم تنیده در تحلیل در RGT. 25

شکل ‏2‑10 نیروهای‏پنج‏گانه پورتر. 26

شکل ‏2‑11 سه قید اساسی در تحلیل رقابت، 3C's 27

شکل ‏2‑12 فاکتور‏های مهم کارت‏های متوازن ‏امتیازی، BSC در مدل تحقیق چن و لیانگ، 2011. 28

شکل ‏2‑13 استراتژی‏های عمومی، پورتر در سال 1980. 29

شکل ‏2‑14 تحلیل FAB.. 30

شکل ‏2‑15 تقسیم بندی در‏نظر‏گرفته شده در تحقیق حاضر. 44

شکل ‏2‑16 چارچوب کارت امتیازی متوازن، نورتون و کاپلان در سال 1992. 45

شکل ‏2‑17 چارچوب سرمایه‏های‏فکری، بروکینگ در سال 1996. 46

شکل ‏2‑18 جایگاه سرمایه‏فکری در جنبش‏های‏مختلف... 48

شکل ‏2‑19 چارچوب سرمایه‏های‏فکری، روس و همکارانش در سال 1997. 49

شکل ‏2‑20 چارچوب ارزش‏های‏بازاری، اسویبی در سال 1997. 50

شکل ‏2‑21 طرح ارزش اسکاندیا، ادوینسون و مالون در سال 1997. 51

شکل ‏2‑22 طبقه بندی منابع مشهود و نامشهود، لوونداهل در سال 1997. 51

شکل ‏2‑23 چارچوب ارزش معامله‏ای‏بازار، باکلئو در سال 1999. 52

شکل ‏2‑24 مفهوم‌سازی سرمایه‏فکری از سوی بونتیس.... 53

شکل ‏2‑25 چارچوب سرمایه‏های‏فکری، استوارت، بونتیس و گاردان.. 53

شکل ‏2‑26 چارچوب سرمایه‏های‏فکری، سالیوان در سال 2000. 54

شکل ‏2‑27چارچوب سرمایه‏های‏فکری، بونتیس در سال 2001. 54

شکل ‏2‑28 چارچوب سرمایه‏های‏فکری، چویی در سال 2003. 56

شکل ‏2‑29 چارچوب سرمایه‏نوآوری، چن در سال 2004. 56

شکل ‏2‑30 چارچوب سرمایه‏های‏فکری، لیم و دالیمور در سال 2004. 57

شکل ‏2‑31 چارچوب سرمایه‏های‏فکری، جاشاپرا در سال 2004. 58

شکل ‏2‑32 چارچوب سرمایه‏های‏فکری، استخراج شده از پژوهش‏های‏مطالعه شده 68

شکل ‏2‑33 استفاده از سرمایه‏ساختاری برای سرمایه‏انسانی و تاثیر بر سرمایه‏رابطه‏ای‏در برنامه بازاریابی  67

شکل ‏3‑1 ساختار تحلیل مطالعات‏موردی پژوهش حاضر. 71

شکل ‏3‑2 ساختار کلی تحقیق حاضر. 73

شکل ‏3‑3 فرآیندهای انجام تحقیق حاضر. 73

شکل ‏3‑4 مراحل شروع و پایان تحقیق.. 83

شکل ‏4‑1چارچوب جامع سرمایه‏های‏فکری؛ استخراج شده از ترکیب چارچوب‏های‏ارائه‏شده قبلی، فارسی  87

شکل ‏4‑2 تحلیل‏های‏مورد نیاز در برنامه بازاریابی.. 88

شکل ‏4‑3 ابزارها و مدل‏های تحلیل مطالعات‏موردی پژوهش.... 89

شکل ‏4‑4      قرارداد(تفاهم نامه)تحلیل و بررسی مطالعات‏موردی.. 89

شکل ‏4‑5 نمایی از سایت آریانیک در سال 2003. 92

شکل ‏4‑6 نمایی از سایت آریانیک در سال 2004. 92

شکل ‏4‑7 نمایی از سایت آریانیک در سال 2004 تا 2011. 93

شکل ‏4‑8 نمایی از سایت آریانیک سال 2011 تا 2014. 94

شکل ‏4‑9 نمایی از سایت آریانیک در سال 2015. 95

شکل ‏4‑10 حضور آریانیک در نمایشگاه‏های مختلف الکامپ... 96

شکل ‏4‑11 جوائز و گواهینامه‏های مختلف آریانیک.... 96

شکل ‏4‑12 سرمایه‏های‏فکری آریانیک در تحلیل FAB.. 117

شکل ‏4‑13 نمایی از سایت رایورز در سال 2001. 123

شکل ‏4‑14 نمایی از سایت رایورز در سال 2004. 123

شکل ‏4‑15 نمایی از سایت رایورز در سال 2005. 124

شکل ‏4‑16 نمایی از سایت رایورز در سال 2007. 124

شکل ‏4‑17 مهمترین تحول رایورز سال 2009. 124

شکل ‏4‑18 مهمترین تحولات رایورز تا سال 2011. 125

شکل ‏4‑19 نمایی از سایت رایورز در سال 2011. 125

شکل ‏4‑20 نمایی از سایت رایورز در سال 2004. 126

شکل ‏4‑21 شبکه همکاران رایورز در سال 2015. 126

شکل ‏4‑22 جزئیات جایگاه یابی رایورز نسبت به‏رقبای تولید کننده BPMS سال 2015. 138

شکل ‏4‑23 سرمایه‏های‏فکری رایورز در تحلیل FAB.. 144

شکل ‏4‑24 تصویری از فعالیت سایت پارس آنلاین، در سال 2000. 147

شکل ‏4‑25 نمایی از سایت پارس آنلاین، در سال 2001. 148

شکل ‏4‑26 نمایی از سایت پارس آنلاین، در سال 2004. 148

شکل ‏4‑27 نمایی از سایت پارس آنلاین، در سال 2006. 149

شکل ‏4‑28 نمایی از سایت پارس آنلاین، در سال 2008 تا 2014. 149

شکل ‏4‑29 بنر تبلیغاتی فروش‏کالت اینترنت و تلفن، در سال 2010. 150

شکل ‏4‑30 بنر رسیدگی به‏شکایات، در سال 2012. 150

شکل ‏4‑31 نمایی از سایت پارس آنلاین، در سال 2015. 150

شکل ‏4‑32 گروه شرکت‏های پارس آنلاین.. 151

شکل ‏4‑33 توجه به‏نرخ جمعیت، بیکاری، تورم و اقتصاد در بخش‏بندی، 1393. 159

شکل ‏4‑34جایگاه یابی قیمتی شرکت‏های عرضه کننده اینترنت پرسرعت، بهمن 1393. 167

شکل ‏4‑35 رسانه تصویری پارسان‏لین، در سال 2015. 171

شکل ‏4‑36 سرمایه‏های‏فکری پارسان‏لین در تحلیل FAB.. 175

شکل ‏4‑37 آورده‏های‏مثبت و منفی سرمایه‏های‏فکری برای مطالعه‏موردی الف... 185

شکل ‏4‑38 آورده‏های‏مثبت و منفی سرمایه‏های‏فکری برای مطالعه‏موردی ب... 185

شکل ‏4‑39 آورده‏های‏مثبت و منفی سرمایه‏های‏فکری برای مطالعه‏موردی ج.. 186

شکل ‏4‑40 گردش فرآیند‏های‏برنامه‏بازاریابی در سرمایه‏های‏فکری مطالعات‏موردی الف، ب و ج.. 189

شکل ‏4‑41: شمای کلی ایفای نقش سرمایه‏های‏فکری در تحلیل‏برنامه بازاریابی.. 189

شکل ‏5‑1 شاکله کلی فصل پنجم.. 192

شکل ‏5‑2 یافته‏های پژوهش.... 196

شکل ‏5‑3 المان‏های‏تحلیل وضعیت بازریابی الکترونیکی، چافی و اسمیت در سال 2008. 197

شکل ‏5‑4 المان‏های‏پیشنهادی جهت تحلیل برنامه‏بازاریابی الکترونیکی.. 198

شکل ‏5‑5 چهار فاز برنامه‏بازاریابی استراتژیک برای خدمات... 198

شکل ‏5‑6 الگوریتم پیشنهادی جهت تدوین برنامه‏بازاریابی مطالعات‏موردی الف، ب و ج.. 201

شکل ‏5‑7 ساختار تجزیه برنامه بازاریابی، چانگ چین و لین در سال 2005. 202

شکل ‏5‑8 مدل پیشنهادی تحلیل برنامه‏بازاریابی در مطالعات‏موردی.. 202

شکل ‏5‑9 چارچوب پیشنهادی سرمایه‏های‏فکری کسب‏و‏کار الکترونیک.... 204

شکل ‏5‑10 مدل مفهومی سرمایه‏های‏فکری(Sharabati et al., 2010) 205

شکل ‏5‑11 مدل مفهومی پیشنهادی ارتباط سرمایه‏های‏فکری در تحلیل برنامه‏بازاریابی.. 206

شکل ‏5‑12 کاهش نقاط ضعف و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت سرمایه‏های‏فکری و فرصتها 207

شکل ‏5‑13 خلق مزیت‏رقابتی، بخش‏بندی، تعیین بازارهدف و جایگاه یابی با استفاده از سرمایه‏های‏فکری  208

شکل ‏5‑14 مدل مفهومی کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل برنامه‏بازاریابی کسب‏و‏کار الکترونیک.... 211

شکل ‏5‑15 بازاریابی و عملیات فرآیند برنامه‏ریزی هماهنگی و همکاری (Tang, 2010) 212

شکل ‏5‑16: ارتباط سرمایه‏های‏فکری و ابزارهای‏تحلیل برنامه بازاریابی.. 213

شکل ‏5‑17 مدل ارزش اسکاندیا، ادوینسون در سال 1997. 214

شکل ‏5‑18 بررسی خروجی تحلیل برنامه‏بازاریابی با استفاده از سرمایه‏های‏فکری.. 214

شکل ‏5‑19 عوامل موثر بر عملکرد نوآوری شرکت، ولنا و پاپولا در سال 2013. 215

 


فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

 

جدول ‏1‑1 ذی نفعان پژوهش.... 13

جدول ‏2‑1 موانع برنامه‏ریزی بازریابی.. 17

جدول ‏2‑2 برخی از تحلیل‏های برنامه‏های بازاریابی آفلاین و بازاریابی الکترونیکی.. 20

جدول ‏2‑3چرخ استراتژی رقابت، پورتر در سال 1980. 31

جدول ‏2‑4 چکیده تعریف سرمایه‏های‏فکری قدیم و جدید. 36

جدول ‏2‑5 طبقیه بندی پتی و گویتر در سال 2000. 55

جدول ‏2‑6 سرمایه‏های‏فکری مورد‏استفاده در بخش‏های‏مختلف 18 برنامه بازاریابی.. 62

جدول ‏2‑7 برنامه عملیاتی بازاریابی و سرمایه‏های‏فکری.. 66

جدول ‏3‑1 انواع تحقیقات موردی.. 77

جدول ‏3‑2 تکنیک‏های ایجاد اعتبار، آندراس در سال 2003. 82

جدول ‏4‑1 روند کاهشی میزان‏هاستینگ آریانیک.... 97

جدول ‏4‑2 بررسی قوت سرمایه‏های‏فکری آریانیک در تحلیل SWOT. 98

جدول ‏4‑3 بررسی ضعف سرمایه‏های‏فکری آریانیک در تحلیل SWOT. 100

جدول ‏4‑4 بررسی فرصت‏ها در تحلیل SWOT و PESTEL شرکت آریانیک.... 101

جدول ‏4‑5 بررسی تهدیدات در تحلیل SWOT و PESTEL شرکت آریانیک.... 103

جدول ‏4‑6 استراتژی‏های صدکانه آریانیک و توجه به‏سرمایه‏های‏فکری.. 104

جدول ‏4‑7 بخش‏بندی و تعیین بازار هدف مشتریان آریانیک بر اساس فرآیند‏های داخلی، ارتباطات و توانایی نیروی انسانی.. 107

جدول ‏4‑8 جایگاه یابی با استفاده از رنکینگ (رتبه‏بندی)گوگل، الکسا و نماد الکترونیکی.. 108

جدول ‏4‑9 جایگاه یابی آریانیک نسبت به‏ارائه دهندگان میزبانی وب در ایران.. 110

جدول ‏4‑10 چند کاربرد سرمایه‏های‏فکری در تحلیل 7C's 113

جدول ‏4‑11 برخی از کاربرد‏های سرمایه‏های‏فکری در رشد، دگرگونی و تداوم شرکت آریانیک.... 114

جدول ‏4‑12 بررسی قوت سرمایه‏های‏فکری رایورز در تحلیل SWOT. 130

جدول ‏4‑13 بررسی ضعف سرمایه‏های‏فکری رایورز در تحلیل SWOT. 132

جدول ‏4‑14 بررسی فرصت‏ها در تحلیل SWOT و PESTEL شرکت رایورز 133

جدول ‏4‑15 بررسی تهدیدات در تحلیل SWOT و PESTEL شرکت رایورز 135

جدول ‏4‑16 بخش‏بندی و تعیین بازار هدف مشتریان رایورز بر اساس فرآیند‏های داخلی، ارتباطات و توانایی نیروی انسانی