منو

دانلود ها

دانلود ها:دانلود ها
دانلود ها

آنچه كه از اساتيد محترم در جلسه حضوري دوم دريافت شده را اينجا آپلود كردم

http://91.99.101.12/zand/temp/Article.part1.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Article.part2.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Article.part3.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Book.part01.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Book.part02.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Book.part03.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Book.part04.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Book.part05.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Book.part06.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Book.part07.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part01.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part02.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part03.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part04.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part05.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part06.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part07.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part08.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part09.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part10.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part11.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part12.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part13.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part14.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part15.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part16.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part17.rar
http://91.99.101.12/zand/temp/Power%20Designer%2015.3.part18.rar

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید