منو

يك روش انتخاب رشته و دانشگاه و شهر در سازمان سنجش

يك روش انتخاب رشته و دانشگاه و شهر در سازمان سنجش:يك روش انتخاب رشته و دانشگاه و شهر در سازمان سنجش
يك روش انتخاب رشته و دانشگاه و شهر در سازمان سنجش
ردیف دانشگاه نوع شهر امتیاز نوع امتیاز رشته امتیاز شهر آموزش محور جمع
6 33102 - روزانه 33102 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 روزانه تهران 10 10 10 7 37
7 33103 - روزانه 33103 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 11 روزانه تهران 10 10 10 7 37
20 33104 - روزانه 33104 دانشگاه علم و صنعت ايران 8 روزانه تهران 10 10 10 7 37
79 33176 روزانه 33176 دانشگاه تهران 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين - با ضرايب مهندسي فناوري اطلاعات روزانه تهران 10 10 10 7 37
21 33118 - روزانه 33118 دانشگاه تربيت مدرس 5 روزانه تهران 10 9 10 7 36
22 33119 - روزانه 33119 دانشگاه صنعتي اميركبير 5 روزانه تهران 10 9 10 7 36
29 33120 روزانه 33120 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 11 - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه تهران 10 9 10 7 36
71 33169 روزانه 33169 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 7 - با ضرايب مهندسي فناوري اطلاعات روزانه تهران 10 9 10 7 36
44 33141 روزانه 33141 دانشگاه تربيت مدرس 4 - گرايش سيستم هاي تكنولوژي اطلاعات روزانه تهران 10 8 10 7 35
45 33142 - روزانه 33142 دانشگاه تربيت مدرس 2 روزانه تهران 10 8 10 7 35
46 33143 - روزانه 33143 دانشگاه تهران 11 روزانه تهران 10 8 10 7 35
47 33144 روزانه 33144 دانشگاه شاهد 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه تهران 10 8 10 7 35
48 33145 روزانه 33145 دانشگاه شهيد بهشتي 4 - گرايش معماري سازماني روزانه تهران 10 8 10 7 35
50 33147 - روزانه 33147 دانشگاه صنعتي شريف 14 روزانه تهران 10 8 10 7 35
8 33106 روزانه 33106 دانشگاه قم 18 - فقط مرد روزانه قم 10 10 9 5 34
10 33108 - شبانه 33108 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 شبانه تهران 9 10 10 5 34
11 33109 - شبانه 33109 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 شبانه تهران 9 10 10 5 34
13 33111 - شبانه 33111 دانشگاه علم و صنعت ايران 2 شبانه تهران 9 10 10 5 34
80 33177 شبانه 33177 دانشگاه تهران 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين - با ضرايب مهندسي فناوري اطلاعات شبانه تهران 9 10 10 5 34
2 33099 - روزانه 33099 دانشگاه اصفهان 4 روزانه اصفهان 10 10 8 5 33
14 33113 شبانه 33113 دانشگاه قم 7 - فقط مرد شبانه قم 9 10 9 5 33
23 33121 - شبانه 33121 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 شبانه تهران 9 9 10 5 33
24 33122 شبانه 33122 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 9 - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه شبانه تهران 9 9 10 5 33
72 33170 شبانه 33170 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 - با ضرايب مهندسي فناوري اطلاعات شبانه تهران 9 9 10 5 33
19 33117 - روزانه 33117 دانشگاه اصفهان 7 روزانه اصفهان 10 9 8 5 32
53 33152 - شبانه 33152 دانشگاه تهران 2 شبانه تهران 9 8 10 5 32
54 33153 شبانه 33153 دانشگاه شاهد 3 - شرايط در انتهاي دفترچه شبانه تهران 9 8 10 5 32
55 33154 شبانه 33154 دانشگاه شهيد بهشتي 2 - گرايش معماري سازماني شبانه تهران 9 8 10 5 32
56 33155 - شبانه 33155 دانشگاه صنعتي شريف 1 شبانه تهران 9 8 10 5 32
30 33126 - روزانه 33126 دانشگاه صنعتي اميركبير 3 روزانه تهران 10 5 10 7 32
32 33129 - روزانه 33129 دانشگاه علم و صنعت ايران 6 روزانه تهران 10 5 10 7 32
12 33110 شبانه 33110 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 - شيوه آموزش محور شبانه تهران 9 10 10 3 32
3 33100 روزانه 33100 دانشگاه اصفهان 2 - شيوه آموزش محور روزانه اصفهان 10 10 8 4 32
51 33148 روزانه 33148 دانشگاه صنعتي شريف 1 - شيوه آموزش محور روزانه تهران 10 8 10 4 32
73 33171 شبانه 33171 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1 - با ضرايب مهندسي فناوري اطلاعات - شيوه آموزش محور شبانه تهران 9 9 10 3 31
61 33160 - غيرانتفاعي 33160 مؤسسه غيرانتفاعي تعالي- قم 18 غيرانتفاعي قم 8 8 9 5 30
75 33173 غيرانتفاعي 33173 مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد - فولادشهراصفهان 18 - مهندسي سيستم هاي اطاعاتي- با ضرايب مهندسي فناوري اطلاعات غيرانتفاعي اصفهان 8 9 8 5 30
16 33115 مجازي 33115 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 60 - شيوه آموزش محور مجازي تهران 7 10 10 3 30
17 33116 مجازي 33116 مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي - تهران 60 - شيوه آموزش محور مجازي تهران 7 10 10 3 30
57 33156 شبانه 33156 دانشگاه صنعتي شريف 1 - شيوه آموزش محور شبانه تهران 9 8 10 3 30
37 13134 - شبانه 33134 دانشگاه صنعتي اميركبير 2 شبانه تهران 9 5 10 5 29
38 33135 - شبانه 33135 دانشگاه علم و صنعت ايران 2 شبانه تهران 9 5 10 5 29
74 33172 غيرانتفاعي 33172 مؤسسه غيرانتفاعي پ ويندگان دانش -چالوس 18 - با ضرايب مهندسي فناوري اطلاعات غيرانتفاعي چالوس 8 9 7 5 29
77 33175 مجازي 33175 مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز - تهران 60 - با ضرايب مهندسي فناوري اطلاعات - شيوه آموزش محور مجازي تهران 7 9 10 3 29
4 33101 - روزانه 33101 دانشگاه بيرجند 5 روزانه بیرجند 10 10 3 5 28
27 33124 - روزانه 33124 دانشگاه اصفهان 7 روزانه اصفهان 10 5 8 5 28
33 33130 - روزانه 33130 دانشگاه يزد 8 روزانه یزد 10 5 8 5 28
63 33162 بين الملل 33162 دانشگاه تهران 20 - محل تحصيل واحد بين المللي واقع در جزيره كيش بين الملل تهران 5 8 10 5 28
64 33163 بين الملل 33163 دانشگاه صنعتي شريف - 30 محل تحصيل دانشكده مهندسي و علوم واقع در جزيره كيش بين الملل تهران 5 8 10 5 28
65 33164 بين الملل 33164 دانشگاه صنعتي شريف 30 - محل تحصيل دانشكده مهندسي و علوم واقع در جزيره كيش بين الملل تهران 5 8 10 5 28
9 33107 - شبانه 33107 دانشگاه بيرجند 1 شبانه بیرجند 9 10 3 5 27
28 33125 روزانه 33125 دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2 - فاقد خوابگاه روزانه همدان 10 5 7 5 27
31 33128 - روزانه 33128 دانشگاه صنعتي شيراز 4 روزانه شیراز 10 5 7 5 27
39 33136 - شبانه 33136 دانشگاه يزد 4 شبانه یزد 9 5 8 5 27
60 33159 - غيرانتفاعي 33159 دانشگاه علوم و فنون مازندران - بابل (غيرانتفاعي) 18 غيرانتفاعي بابل 8 8 6 5 27
34 33131 روزانه 33131 دانشگاه يزد 8 - شيوه آموزش محور روزانه یزد 10 5 8 4 27
36 33133 شبانه 33133 دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1 - فاقد خوابگاه شبانه همدان 9 5 7 5 26
66 33165 بين الملل 33165 دانشگاه صنعتي شريف 30 - شيوه آموزش محور - محل تحصيل دانشكده مهندسي و علوم واقع در جزيره كيش بين الملل تهران 5 8 10 3 26
67 33166 بين الملل 33166 دانشگاه صنعتي شريف - 30 شيوه آموزش محور - محل تحصيل دانشكده مهندسي و علوم واقع در جزيره كيش بين الملل تهران 5 8 10 3 26
5 33127 - روزانه 33127 دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3 روزانه تبریز 5 5 10 5 25
43 33140 - روزانه 33140 دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان 6 روزانه کرمان 10 8 2 5 25
41 33138 - غيرانتفاعي 33138 مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان - ساري 18 غيرانتفاعي ساری 8 5 6 5 24
49 33146 - روزانه 33146 دانشگاه صنعتي اروميه 4 روزانه ارومیه 10 8 1 5 24
52 33151 - شبانه 33151 دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان 5 شبانه کرمان 9 8 2 5 24
68 33167 بين الملل 33167 دانشگاه گيلان - رشت 20 - گرايش تجارت الكترونيك - محل تحصيل واحد بين الملل واقع در انزلي بين الملل رشت 5 8 6 5 24
69 33168 بين الملل 33168 دانشگاه گيلان - رشت 20 - گرايش شبكه هاي كامپيوتري - محل تحصيل واحد بين الملل واقع در انزلي بين الملل رشت 5 8 6 5 24
26 33123 - روزانه 33123 دانشگاه اروميه 3 روزانه ارومیه 10 5 1 5 21
35 33132 - شبانه 33132 دانشگاه اروميه 1 شبانه ارومیه 9 5 1 5 20
58 33157 پيام نور 33157 دانشگاه پيام نور - مركز بين الملل عسلويه 8 - گرايش سيستم هاي چند رسانه اي پيام نور عسلویه 6 8 1 5 20
15 33114 مجازي 33114 دانشگاه شيراز 60 - شيوه آموزش محور مجازي شیراز 7 10 7 -30 -6
76 33174 مجازي 33174 دانشگاه شيراز 60 - با ضرايب مهندسي فناوري اطلاعات - شيوه آموزش محور مجازي شیراز 7 9 7 -30 -7
40 33137 شبانه 33137 دانشگاه يزد 7 - شيوه آموزش محور شبانه یزد 9 5 8 -30 -8
62 33161 مجازي 33161 دانشگاه شيراز 60 - گرايش طراحي و توليد نرم افزار - شيوه آموزش محور مجازي شیراز 7 8 7 -30 -8
59 33158 پيام نور 33158 دانشگاه پيام نور - مركز بين الملل عسلويه 15 - گرايش سيستم هاي چند رسانه اي - شيوه آموزش محور پيام نور عسلویه 6 8 1 -30 -15

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید