منو

بحث

بحث:بحث
بحث


عرض سلام ، ادب و احترام

برنامه ريزي استراتژيك مي تواند به سازمان كمك كند تا :
 1. به روش استراتژيك بينديشد و استراتژي هاي مؤثري تدوين كند.
 2. جهت گيري آينده را مشخص نمايد.
 3. اولويت ها را مشخص سازد.
 4. تصميم هاي امروز را در پرتو پيامدهاي آينده آنها اتخاذ كند.
 5. پايه اي داراي همسازي منطقي و قابل دفاع براي تصميم گيري برقرار سازد.
 6. در زمينه هاي تحت كنترل سازمان ، حداكثر بصيرت را اعمال كند.
 7. با توجه به تمامي سطوح وكنش ها تصميم گيري كند.
 8. مسائل سازماني عمده را حل كند.
 9. عملكرد سازماني را بهبود بخشد.
 10. با اوضاع و احوالي كه به سرعت دستخوش تغيير مي شوند، به روش كارساز برخورد كند.
 11. كارتيمي و تخصص كارشناس ايجاد كند.
زماني كه گروه كار برنامه ريزي استراتژيك به منظور تعيين رسالت و دستورها و فرمانها كار مي كنند، رهنمودهاي چندي را بايد در نظر داشته باشند:
1.فردي بايد به عنوان مسؤول گردآوري دستورهاي رسمي و غير رسمي سازمان تعيين شود.
2.گروه بايد با استفاده از كاربرگهاي عرضه شده در منابع(يا صورت تعديل شده آنها)، تحليل ذي علاقگان را تكميل كند.
3.پس از تكميل تحليل ذي علاقه ، اعضاي گروه بايد ابتدا كار برگهاي شرح رسالت سازمان را يكي پس از ديگري پر كنند، و سپس پاسخها را در گروه مورد بحث قرار دهند.
4.پس از تكميل كاربرگها و مورد بحث قرار گرفتن آنها از سوي گروه، وظيفه تدوين پيش نويس بيانيه رسالت سازمان براي بحث و بررسي بيشتر بايد به يك فرد واگذار شود.
5.در تدوين بيانيه رسالت سازمان، مخالفت با متوقف شدن كار بسيار مهم است. اگر گروه با مانعي برخورد كند، بايد زمينه هاي توافق و عدم توافق را يادداشت كرده، سپس به مرحله بعد بپردازد.

هرچند که‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ دارای‌ محدودیتها و بعضی‌ تنگناهایی‌ است‌ ولی‌ کاربرد صحیح‌ آن‌ توسط‌ مدیران‌ متفکر می‌تواند نتایج‌ مثبتی‌ به‌بار آورد. به‌ عقیده‌ آلفرد مارشال، اقتصاددان‌ مشهور انگلیسی‌ اگر تمامی‌ سرمایه‌ها و ابزار تکنیکی‌ و مسائل‌ موجود فنی‌ درجهان‌ به‌ یکباره‌ دستخوش‌ تباهی‌ شود ولی‌ دانایی‌ مدیران‌ در رده‌ استراتژیک‌ باشد، در مدت‌ کوتاهی‌ جامعه‌ پویا و شکوفا می‌گردد. بنابراین، در راه‌ اجرای‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ کاربرد آموزشهای‌ لازم‌ در این‌ زمینه‌ برای‌ مدیران‌ ضروری‌ است. برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ دیدگاه‌ استراتژیک‌ را در سازمان‌ تقویت‌ می‌کند و سبب‌ می‌شود که‌ اعضا در محدوده‌ زمان‌ حال‌ باقی‌ نمانند و به‌ افقهای‌ دوردست‌ توجه‌ کنند. بکارگیری‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ سبب‌ می‌شود که‌ بینش‌ مشترکی‌ در بین‌ اعضا سازمان‌ به‌وجود آید. در اجرای‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ باید فرهنگ‌ سازمان‌ و شرایط‌ فرهنگی‌ محیط‌ نیز توجه‌ کافی‌ مبذول‌ داشت. به‌طور مثال، در جامعه‌ای‌ که‌ تقدیرگرایی‌ بینش‌ غالب‌ مردم‌ است، استفاده‌ از فرایند برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ مشکلات‌ و معضلاتی‌ را برای‌ جامعه‌ و سازمانها به‌وجود می‌آورد. مدیریت، برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ را به‌عنوان‌ یک‌ وسیله‌ می‌بیند و نه‌ یک‌ هدف. بنابراین، سازمانها باید برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ را گامی‌ درجهت‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ خود تلقی‌ کنند .


برنامه ريزي استراتژيك داراي مزاياي زيادي است كه از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

• قبل از پيش آمدن مشكلات احتمالي از وقوع آنها خبر مي‌دهد.
• به علاقمند شدن مديران به سازمان كمك مي‌كند.
• تغييرات را مشخص كرده و شرايط عكس‌العمل در برابر تغييرات را فراهم مي‌كند.
• هر نيازي را كه براي تعريف مجدد سازمان ضروري است تعيين مي‌كند.
• براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده بستر مناسب ايجاد مي‌كند.
• به مديران كمك مي‌كند كه درك روشن‌تري از سازمان داشته باشند.
• شناخت فرصتهاي بازارهاي آينده را آسان‌تر مي‌سازد.
• ديدي هدفمند از مسائل مديريت ارائه مي‌دهد.
• قالبي براي بازنگري اجراي برنامه و كنترل فعاليتها ارائه مي‌دهد.
• به مديران كمك مي‌كند كه تا در راستاي اهداف تعيين شده تصميمات اساسي را اتخاذ كنند.
• به نحو مؤثرتري زمان و منابع را به فرصت‌هاي تعيين شده تخصيص مي‌دهد.
• هماهنگي در اجراي تاكتيكهايي كه برنامه را به سرانجام مي‌رسانند بوجود مي‌آورد.
• زمان و منابعي را كه بايد فداي تصحيح تصميمات نادرست و بدون ديد بلندمدت گردند، به حداقل مي‌رساند.
• قالبي براي ارتباط داخلي بين كاركنان به وجود مي‌آورد.
• ترتيب‌دهي اولويتها را در قالب زماني برنامه فراهم مي‌آورد.
• مزيتي براي سازمان در مقابل رقيبان به دست مي‌دهد.
• مبنايي براي تعيين مسئوليت افراد ارائه داده و به موجب آن افزايش انگيزش را باعث مي‌شود.
• تفكر آينده‌نگر را تشويق مي‌كند.
• براي داشتن يك روش هماهنگ، يكپارچه همراه با اشتياق لازم از سوي افراد سازمان در برخورد با مسائل و فرصتها، انگيزش ايجاد مي‌كند.

ويژگي‌هاي برنامه ريزي استراتژیک در محیط آنلاین تجارت الکترونیکی

همان طور که در پست قبلی اشاره شد ، فرايند برنامه ريزي استراتژيك اساساً فرايندي هماهنگ‌كننده بين منابع داخلي سازمان و فرصتهاي خارجي آن مي‌باشد و هدف اين فرايند نگريستن از درون «پنجره استراتژيك» و تعيين فرصتهايي است كه سازمان از آنها سود مي‌برد يا به آنها پاسخ مي‌دهد.

در محیط آنلاین نیز فرايند برنامه ریزی استراتژیک، يك فرايند مديريتي است شامل هماهنگي قابليتهاي سازمان با فرصتهاي موجود تجارت الکترونیکی. اين فرصتها در طول زمان تعيين شده و براي سرمايه‌گذاري يا عدم سرمايه‌گذاري منابع سازمان روي آنها، مورد بررسي قرار مي‌گيرند. حوزه‌اي كه در آن تصميمات استراتژيك اتخاذ مي‌گردند شامل (1) محيط عملياتي سازمان، (2) مأموريت سازمان و (3) اهداف جامع سازمان مي‌باشد. برنامه ريزي استراتژيك فرايندي است كه اين عناصر را با يكديگر در نظر گرفته و گزينش گزينه‌هاي استراتژیک سازگار با اين سه عنصر را آسان مي‌سازد و سپس اين گزينه‌ها را بكار گرفته و ارزيابي مي‌كند.

بايد توجه داشت كه هر فرايند برنامه ريزي استراتژيك زماني باارزش است كه به تصميم‌گيرندگان اصلي كمك كند كه به صورت استراتژيك فكر كرده و عمل كنند. برنامه ريزي استراتژیک به خودي خود هدف نيست بلكه تنها مجموعه‌اي از مفاهيم است كه براي كمك به مديران در تصميم‌گيري استفاده مي‌شود. مي‌توان گفت كه اگر استراتژيك فكر كردن و عمل كردن در فرايند برنامه ریزی استراتژيك به صورت عادت درآيد، آنگاه فرايند مي‌تواند كنار گذاشته شود.
ارادتمند
محمد زند

____________________________________________________
عرض سلام ، ادب و احترام

 

ويژگي‌هاي برنامه ريزي استراتژیک در محیط آنلاین تجارت الکترونیکی

همان طور که در مبحث قبلی اشاره شد ، فرايند برنامه ريزي استراتژيك اساساً فرايندي هماهنگ‌كننده بين منابع داخلي سازمان و فرصتهاي خارجي آن مي‌باشد و هدف اين فرايند نگريستن از درون «پنجره استراتژيك» و تعيين فرصتهايي است كه سازمان از آنها سود مي‌برد يا به آنها پاسخ مي‌دهد.

در محیط آنلاین نیز فرايند برنامه ریزی استراتژیک، يك فرايند مديريتي است شامل هماهنگي قابليتهاي سازمان با فرصتهاي موجود تجارت الکترونیکی. اين فرصتها در طول زمان تعيين شده و براي سرمايه‌گذاري يا عدم سرمايه‌گذاري منابع سازمان روي آنها، مورد بررسي قرار مي‌گيرند. حوزه‌اي كه در آن تصميمات استراتژيك اتخاذ مي‌گردندشامل

(1) محيط عملياتي سازمان

(2) مأموريت سازمان

(3) اهداف جامع سازمان

برنامه ريزي استراتژيك فرايندي است كه اين عناصر را با يكديگر در نظر گرفته و گزينش گزينه‌هاي استراتژیک سازگار با اين سه عنصر را آسان مي‌سازد و سپس اين گزينه‌ها را بكار گرفته و ارزيابي مي‌كند.

بايد توجه داشت كه هر فرايند برنامه ريزي استراتژيك زماني با ارزش است كه به تصميم‌گيرندگان اصلي كمك كند كه به صورت استراتژيك فكر كرده و عمل نمايند.

برنامه ريزي استراتژیک به خودي خود هدف نيست بلكه تنها مجموعه‌اي از مفاهيم است كه براي كمك به مديران در تصميم‌گيري تجارت آفلاين يا تجارت الكترونيك استفاده مي‌شود. مي‌توان گفت كه اگر استراتژيك فكر كردن و عمل كردن در فرايند برنامه ریزی استراتژيك به صورت عادت درآيد، آنگاه فرايند مي‌تواند كنار گذاشته شود.
ارادتمند
محمد زند

25 نظر

 • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

  تست

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

   تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید